Europa heeft zes nieuwe e-standaardformulieren voor bekendmaking overheidsopdrachten klaar

De 25 Europese standaardformulieren voor de bekendmaking van overheidsopdrachten verdwijnen. In de plaats komen zes nieuwe algemene standaardformulieren. Met die vereenvoudiging wil Europa er voor zorgen dat de standaardformulieren doeltreffend blijven, ook in een digitale omgeving. De nieuwe e-formulieren zijn zodanig opgesteld dat ze automatisch kunnen worden ingevuld met informatie over eerdere aankondigingen, technische specificaties, inschrijvingen, overeenkomsten, nationale administratieve registers en andere gegevensbronnen. Bedoeling is dat ze op termijn niet meer handmatig worden ingevuld, maar dat dit door softwaresystemen gebeurt.

De zes standaardformulieren zijn

?Geplande opdracht?;

?Mededinging?;

?Vooraankondiging onderhandse gunning?;

?Resultaat?;

?Wijziging van een opdracht?; en

?Wijziging van een aankondiging?.

Het gebruik en de invulling van de zes nieuwe standaardformulieren is uitgewerkt in twee tabellen. De eerste tabel beschrijft voor elk standaardformulier de mogelijke aankondigingen en de velden die het - voor die specifieke aankondiging - moet bevatten. Dat gebeurt via een verwijzing naar de desbetreffende kolommen in tabel 2. Bepaalde velden zijn facultatief, andere zijn verplicht.

De nieuwe verordening is van toepassing vanaf 14 november 2022. De verordening 2015/1986 met de specifieke formulieren voor overheidsaanbestedingen in de klassieke en speciale sectoren, voor concessieopdrachten en voor aanbestedingen onder de defensierichtlijn wordt ingetrokken op 25 oktober 2023.

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/1780 van de Commissie van 23 september 2019 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 (e-formulieren), Pb 25 oktober 2019, L272