'Kantoor Rechtszekerheid' niet meer bevoegd bij wijziging voornaam

Wie zijn voornaam wil laten wijzigen kan daar sinds 1 augustus 2018 voor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar hij ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister. De gemeente bepaalt zelf de prijs voor deze voornaamswijziging. De vraag tot wijziging van de voornaam moet dus niet meer naar de FOD Justitie.

Een naam wijzigen of toevoegen kan niet aan het loket van de gemeente. Er geldt nu wel een vereenvoudigd registratierecht van 140 euro voor de wijziging van een familienaam. De aanvrager moet dat bedrag betalen vooraleer hij de naamsverandering aanvraagt bij de FOD Justitie. Hij kan dat registratierecht betalen via een Kantoor Rechtszekerheid dat bevoegd is voor zijn woonplaats, of via het elektronisch loket MyMinfin van de FOD Financiën. Bij gebrek aan verblijfplaats in België moet het registratierecht betaald worden bij het 'Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1'.

De voorzitter van de FOD Financiën, Hans D'Hondt, stemt via zijn besluit van 4 oktober 2019 de taken van de 'Administratie Rechtszekerheid' en haar 'Kantoren Rechtszekerheid' af op deze nieuwe regeling.

Administratie Rechtszekerheid

De 'Administratie Rechtszekerheid' is sinds 1 september 2019 niet meer belast met de inning en invordering van het registratierecht dat voldaan wordt voor de indiening van het verzoek tot naamswijziging aan het elektronisch loket via MyMinfin.

Kantoren Rechtszekerheid

Sinds 1 september 2019 is het 'Kantoor Rechtszekerheid', met als ambtsgebied al dan niet uitsluitend gemeenten van het Vlaams Gewest onder meer belast met de heffing, inning en invordering van het registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit en op de procedures tot verandering van naam (en niet langer verandering van voornaam) waarvan het registratierecht wordt voldaan bij het kantoor.

De heffing, inning en invordering van het registratierecht op de procedures tot verandering van voornamen behoort ook niet meer tot het takenpakket van het 'Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1', het 'Kantoor Rechtszekerheid Gent 1', het 'Kantoor Rechtszekerheid Luik 1', en het 'Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1'.

Bovendien is het 'Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1' sinds 1 september 2019 exclusief bevoegd voor de heffing, inning en invordering van het registratierecht op de procedures tot verandering van naam (en niet langer verandering van voornaam) waarvan het registratierecht wordt voldaan bij het kantoor, voor de personen zonder gekend domicilie in België.

Centrum Rechtszekerheid Brugge

Bij het 'Centrum Rechtszekerheid Brugge' wordt het ambtsgebied van het ?Kantoor Rechtszekerheid Brugge? aangevuld, met :
?de territoriale zee van België bedoeld in artikel 1 van de 'wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België', alsook de kunstmatige eilanden, installaties of andere inrichtingen in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, in de mate en voor zover deze geplaatst of gebruikt worden in het kader van de uitoefening van activiteiten bedoeld in artikel 1 van de 'wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat', en in artikel 4 van de 'wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee'.?

In werking

Het Besluit van 4 oktober 2019 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2019.

Bron: Besluit van 4 oktober 2019 tot wijziging van het besluit van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, BS 25 oktober 2019.

Zie ook:
- Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest), BS 1 december 1939 (W.Reg. (Vl.)) (art. 249, derde lid).
- Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, BS 20 juni 2018; err. BS 13 juli 2018.