Uitstel voor enkele gerechtelijke nieuwigheden

Enkele nieuwe gerechtelijke regels die normaal gezien eind 2019 of begin 2020 in werking moesten treden, worden uitgesteld. Het gaat onder meer om de nieuwe procedureregels bij de kennisgeving van rechterlijke beslissingen, bij de bewindvoering en bij de collectieve schuldenregeling. Die procedurewijzigingen zijn alleen mogelijk als de nodige informatica-infrastructuur volledig operationeel is. Wat nog niet het geval is.

Kennisgeving van rechterlijke beslissingen

Zowel in burgerlijke als in strafrechtelijke zaken bezorgt de griffier met een gewone brief een afschrift van de beslissing aan de partijen of hun advocaten. Volgens de nieuwe regels gebeurt de kennisgeving binnen vijf dagen vanaf de uitspraak. Die kortere termijn wordt nu uitgesteld. Omdat zij gekoppeld is aan de beschikbaarheid bij de rechtbanken van modules die het elektronisch handtekenen en verzenden van digitale vonnissen mogelijk maakt. Omdat dit systeem nog niet volledig is uitgerold, zal de nieuwe kennisgevingstermijn nu uiterlijk op 1 januari 2021 i.p.v. op 31 december 2019 in werking treden. Zodat het griffiepersoneel niet geconfronteerd wordt met bijkomende taken.

Bewindvoering

Het inleidend verzoekschrift voor een rechterlijke beschermingsmaatregel zou normaal gezien vanaf 1 januari 2020 enkel kunnen neergelegd worden via het centraal register van de bescherming van personen van de FOD Justitie. Dit is een geïnformatiseerde databank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van de procedures met betrekking tot de beschermde personen. Maar dat register is nog niet in gebruik. Om te vermijden dat er vanaf 1 januari 2020 geen verzoek voor een rechtelijke beschermingsmaatregel meer kan ingediend worden bij de vrederechter, wordt het verplicht gebruik van het register uitgesteld. Tot uiterlijk 1 januari 2021.

Ook bij de erkenning en uitvoerbaarverklaring van buitenlandse beslissingen over de bescherming van volwassenen speelt het register een belangrijke rol. Verzoeken tot erkenning en uitvoerbaarverklaring moeten in principe vanaf 1 januari 2020 neergelegd worden via het centraal register. Maar ook die verplichting wordt uitgesteld, tot uiterlijk 1 januari 2021.

Informatisering collectieve schuldenregeling

De procedure collectieve schuldenregeling zou in principe vanaf 1 januari 2020 elektronisch moeten verlopen. Via het Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen. Maar dit wordt uitgesteld. Tot uiterlijk 1 januari 2021.

Rechters in ondernemingszaken

Rechters in ondernemingszaken kunnen sinds kort zetelen tot 73 jaar. De mogelijkheid om plaatsvervangende rechters in ondernemingszaken aan te wijzen is geschrapt. Er is wel voorzien in een overgangsmaatregel: rechters in ondernemingszaken aan wie door het bereiken van de leeftijdsgrens van 67 jaar ontslag werd gegeven, en die bij beschikking van de voorzitter aangewezen waren tot plaatsvervangend rechter, zetelen van rechtswege als rechter in ondernemingszaken voor de resterende termijn vermeld in de beschikking, die wel uiterlijk eindigt op 31 december 2020. Nu wordt echter vastgesteld dat een aantal van die rechters niet meer kan zetelen omdat hun aanwijzing een einde neemt vóór 1 juni 2020. 1 juni 2020 is de datum waarop de nieuwe benoemingen ingaan. Om mogelijke zittingsproblemen in de ondernemingsrechtbank te vermijden, kan de voorzitter voortaan de rechters in ondernemingszaken die bij beschikking aangewezen waren op het ogenblik van de inwerkingtreding van het nieuwe statuut verder bij beschikking aanwijzen tot uiterlijk 31 mei 2020. Maar alleen met hun toestemming. 

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 11 december 2019 is in werking getreden op 30 december 2019. De gewijzigde overgangsregeling voor de rechters in ondernemingszaken geldt sinds 20 december 2019.

Bron: Wet van 11 december 2019 tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerktreding betreffende Justitie, BS 20 december 2019

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (o.m. art. 203 e.v., art. 792, 1249/3, 1252/2, 1675/6 e.v.)