Vingerafdruk op identiteitskaart: uitvoeringsbesluit concretiseert procedure

België start binnenkort met de systematische registratie van vingerafdrukken op identiteitskaarten. De federale regering heeft de procedure daarvoor eind vorig jaar op papier gezet.

Het gaat om het langverwachte uitvoeringsbesluit bij de wet van 25 november 2018 die de juridische basis bevat voor de opname van vingerafdrukken op de chip van de e-ID. De tekst van het KB is volledig afgestemd op de Europese Verordening 2019/1157 die op 2 augustus 2019 van kracht is geworden. Met die verordening verplicht Europa alle lidstaten om vingerafdrukken op te slaan op identiteitskaarten. Uiterlijk vanaf 2 augustus 2021. De verordening bevat tal van beveiligingsnormen en basisregels voor het model en de specificaties voor nationale identiteitskaarten.

Gemeentebestuur bevoegd

De vingerafdrukken zullen op initiatief van het gemeentebestuur worden gedigitaliseerd door middel van ad hoc sensors. Het digitale beeld van de afdrukken zal dan via de diensten van het Rijksregisters op beveiligde manier worden doorgestuurd naar de producent van de identiteitskaart om er elektronisch in te worden geïntegreerd.

Afdruk van wijsvinger

In principe zal een afdruk worden genomen van de wijsvinger. Als dat niet gaat (bv. wegens ziekte of handicap) zal er een afdruk worden genomen van een andere vinger. Daarbij geldt een rangorde. Eerst probeert men de middelvinger, dan de ringvinger, dan de pink en als laatste de duim.

Wanneer het tijdelijk niet mogelijk is om een afdruk te nemen dan zal de identiteitskaart of vreemdelingenkaart uitgereikt worden zonder afdrukken. Maar die kaart zal een beperkte geldigheidsduur hebben van 12 maanden. Is het fysiek nooit mogelijk om een vingerafdruk te nemen, dan wordt de identiteitskaart uitgereikt zonder vingerafdrukken.

Het is aan het gemeentebestuur om 'de onmogelijkheid tot het nemen van een vingerafdruk' vast te stellen. Bij twijfel is een medisch attest vereist.

Geen vingerafdruk op Kids-ID

Alleen voor de aanmaak van een identiteitskaart die kan worden uitgereikt vanaf de leeftijd van 12 jaar mogen vingerafdrukken worden afgenomen van minderjarigen onder de 12 jaar. De Kids-ID zal dus geen vingerafdrukken bevatten.

Verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart met vingerafdruk

Bij verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart van een Belg ingeschreven in het bevolkingsregister kan

tijdens de kantooruren aangifte worden gedaan bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Het gemeentebestuur levert dan een attest van verlies, diefstal of vernietiging af. Bovendien brengt de gemeenteambtenaar de certificatiedienstverlener de opdracht om de certificaten buiten werking te stellen zodat de elektronische functies van de kaart niet meer functioneren. Het gemeentebestuur annuleert de identiteitskaart

aangifte worden gedaan bij de Helpdesk van het Rijksregister. De helpdesk zal de certificatiedienstverlener contacteren en de gemeente vragen om de kaart te annuleren. De houder van de kaart moet echter tijdens de kantooruren naar het gemeentebestuur gaan om een attest van verlies, diefstal of vernietiging te ontvangen en een nieuwe kaart aan te vragen.

buiten de kantooruren (of als het gemeentebestuur van de woonplaats niet bereikbaar is) aangifte worden gedaan bij de politie. In dat geval levert de politie het attest van verlies, diefstal of vernietiging af. De politie zal een kopie van dat attest doorsturen naar de Helpdesk van het Rijksregister zodat die de certificatiedienstverlener op de hoogte kan brengen. De Helpdesk verwittigt op zijn beurt de gemeente die de kaart zal annuleren.

Kaarten waarvan aangifte werd gedaan die worden teruggevonden moeten worden ingeleverd bij het gemeentebestuur die ze zal vernietigen.

Let op: het KB van 10 december 2019 bevat in bijlage een nieuw model van het 'attest van verlies, diefstal of vernietiging'.

Consulaire beroepsposten

Het besluit bevat ook de procedure voor afgifte van identiteitskaarten met vingerafdruk door de consulaire beroepsposten.

In werking: 30 december 2019 (behalve de procedure bij verlies, diefstal en vernietiging van de identiteitskaart met vingerafdruk. De datum van inwerkingtreding van het betrokken artikel 7 zal pas later worden vastgelegd).

Bron: Koninklijk besluit van 10 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten, BS 20 december 2019.