Burgers kunnen attesten uit Rijksregister die ze willen laten legaliseren voortaan online krijgen via website van FOD Buitenlandse Zaken

Burgers zullen bepaalde attesten uit het Rijksregister (vb. attest van gezinssamenstelling, attest van wettelijke samenwoning en attest van hoofdverblijfplaats) die ze willen laten legaliseren door de Dienst Legalisatie voortaan rechtstreeks kunnen krijgen via de website van de FOD Buitenlandse Zaken. De procedure wordt daarmee heel wat eenvoudiger.

Attesten Rijksregister

Sinds begin 2017 kunnen burgers een tiental attesten uit het Rijksregister zelf opvragen, downloaden en (indien gewenst) afdrukken via de online toepassing 'Mijn dossier'. Een hele vereenvoudiging want langsgaan bij de gemeente is niet meer nodig. De attesten dragen de digitale stempel van het Rijksregister en hebben dezelfde waarde als de attesten die aan het gemeenteloket worden afgeleverd.

Het gaat om een

Uittreksel uit de registers

Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest inschrijving en het attest verblijfplaats)

Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

Attest van gezinssamenstelling

Attest van leven

Attest van Belgische nationaliteit

Attest van het kiesregister

Attest van wettelijke samenwoning

Attest van verblijfsplaats met het oog op het huwelijk

Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Legalisatie

Om die attesten in het buitenland te kunnen gebruiken, is in veel gevallen legalisatie nodig door de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken (dat is de vaststelling dat een document 'is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon' én dat 'de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort'. Het is geen controle van de inhoud of de vorm). Legalisaties kunnen zowel in papieren vorm als elektronisch worden afgeleverd. Heel wat landen aanvaarden immers geen e-legalisatie.

Eenvoudiger

De procedure wordt nu iets eenvoudiger. Want burgers die wensen dat zo'n attest gelegaliseerd wordt door de Dienst Legalisatie zullen het document voortaan rechtstreeks via de website van de FOD Buitenlandse Zaken kunnen verkrijgen. Hiervoor zal een specifieke applicatie ter beschikking worden gesteld.

In werking: 23 januari 2020

Bron: Koninklijk besluit van 29 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 13 januari 2020.

Zie ook
Omzendbrief van 14 januari 2015 houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten, BS 22 januari 2015.