Integrale jeugdhulp Vlaanderen: organisatie en vergoedingen voor bemiddeling en cliëntoverleg bijgestuurd

Vlaanderen hanteert nieuwe regels voor de organisatie en de vergoeding van bemiddeling en cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp. Met onder meer bijgestuurde taken voor de regionale afdeling Continuïteit en Toegang en een andere basis voor de berekening van de onkosten van bemiddelaars en externe (co)voorzitters cliëntoverleg integrale jeugdhulp. Op die manier wordt rekening gehouden met de hervormingen aan het basiskader integrale jeugdhulp in maart 2019.

Bemiddeling

Binnen de Vlaamse integrale jeugdhulp gaat het om 'een vrijwillig en vertrouwelijk communicatieproces onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde (bemiddelaar), dat in elke fase van de jeugdhulpverlening kan worden ingezet naar aanleiding van een conflict waarbij de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken betrokken zijn, en dat beoogt de continuïteit van de jeugdhulpverlening te garanderen'.

Voor deze taak ontvangen de bemiddelaars - onder specifieke voorwaarden - een onkostenvergoeding en ereloon. Vanaf 1 januari 2020 gaat het om

een forfaitaire onkostenvergoeding van 26,52 euro voor de voorbereiding, administratie en registratie van de bemiddeling op voorwaarde dat de bemiddelaar ook effectief handelingen in het dossier heeft gesteld

een ereloon van 26,52 euro per uur en een forfaitaire onkostenvergoeding van 23,46 euro per uur voor het bemiddelen in de jeugdhulp. Deze vergoeding is beperkt tot een maximum van 10 uur per effectieve bemiddeling per dossier

een forfaitaire onkostenvergoeding van 70 euro per intervisiemoment voor de deelname aan intervisie voor de bemiddelaars in de jeugdhulp.

Cliëntoverleg

Het Vlaams besluit Integrale Jeugdhulp omschrijft cliëntoverleg als ?overleg dat plaatsvindt onder leiding van een externe voorzitter en in aanwezigheid van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, betrokken personen uit de leefomgeving van de minderjarige en de betrokken jeugdhulpaanbieders, en dat als doel heeft in complexe situaties de jeugdhulpverlening aan een minderjarige te coördineren en de continuïteit ervan te bewaken. De hulpvraag van de minderjarige en zijn context staan daarbij centraal en voormelde personen worden maximaal betrokken bij het overleg'.

Voor de externe (co)voorzitters zijn vanaf dit jaar volgende vergoedingen voorzien:

een forfaitaire onkostenvergoeding van 30,6 euro per overleg voor de voorbereiding, administratie en registratie van het overleg, op voorwaarde dat de voorzitter ook effectief handelingen in het dossier heeft gesteld

een ereloon van 127,5 euro en een forfaitaire onkostenvergoeding van 85,68 euro per overleg voor het voorzitter van een cliëntoverleg

een ereloon van 55,08 euro en een forfaitaire onkostenvergoeding van 55,08 euro per dossier voor het beiden van ondersteuning als covoorzitter

een forfaitaire onkostenvergoeding van 70 euro per intervisiemoment voor de deelname aan intervisie voor voorzitters van het cliëntoverleg integrale jeugdhulp.

Alle bedragen in dit artikel zijn inclusief btw.

Regionale afdeling Continuïteit en Toegang

De taken van de regionale afdeling Continuïteit en Toegang zijn bijgestuurd, zowel binnen de bemiddeling als het cliëntoverleg. Het gaat over

het verstrekken van informatie en advies aan minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden

de beoordeling en dispatching van de aanmeldingen

de administratieve afhandeling en opvolging van de aanmeldingen (incl. gegevensverwerking)

eenvormige jaarlijkse rapportage aan het Aansturingscomité Integrale Jeugdhulp en het Intersectoraal Overleg Jeugdhulp voor Vlaanderen en Brussel

de controle op de ingediende prestaties; en

de organisatie van intervisie.

Binnen de opdracht van het cliëntoverleg gaat het ook nog om de ondersteuning van de voorzitter bij de praktische organisatie van het cliëntoverleg en de bekendmaking van het aanbod et de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten met de voorzitters cliëntoverleg.

In werking: 1 januari 2020.

Bron: Ministerieel besluit van 14 januari 2020 met betrekking tot de organisatie en de vergoeding bij cliëntoverleg en bemiddeling, BS 30 januari 2020.

Zie ook
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 houdende wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 27 juni 2019.