Hoger sociale uitkeringen sinds 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 zijn enkele sociale uitkeringen verhoogd. Het gaat om aanpassingen buiten index.?De verhogingen moeten de uitkeringen beter laten aansluiten bij de welvaartsstijging. De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe bedragen.

De verhogingen situeren zich bij de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de inkomensgarantie voor ouderen, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een handicap en het leefloon.

Bij de ziekte- en invaliditeitsuitkering zien we stijgingen bij onder meer

de maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid (enkel voor arbeidsongeschiktheden gestart vanaf 1 januari 2020);

het minimum dagbedrag van de uitkering vanaf de eerste dag van de zevende maand van de arbeidsongeschiktheid (onregelmatige werknemer);

de maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid;

de maximum daguitkering voor moederschap, geboorteverlof, adoptie, pleegouderverlof en werkverwijdering vanaf 1 januari 2020.

Bij de inkomensgarantie voor ouderen zijn er verhogingen voor zowel samenwonenden als alleenstaanden. Ook de bedragen van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden stijgen.

Tot slot gaan ook de bedragen van de drie categorieën (A, B en C) van de tegemoetkoming voor personen met een handicap naar omhoog. En die van het leefloon, zowel voor samenwonenden, alleenstaanden als samenwonenden met een gezin ten laste. 

Bron: Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 14 februari 2020

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 29 mei 2019
- Koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 29 mei 2019
- Koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 14 juni 2019
- Wet van 26 mei 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, BS 17 juni 2019
- Koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers, BS 11 juni 2019
- Koninklijk besluit van 12 juni 2019 houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, §6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, BS 21 juni 2019
- Koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 14 juni 2019