Covid-19: cao nr. 147 over tijdelijke werkloosheid door coronacrisis algemeen verbindend

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, die de sociale partners hebben gesloten in de Nationale Arbeidsraad, is bij KB van 25 maart 2020 algemeen verbindend verklaard.
Deze cao bevat een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronacrisis.

De inhoud van de cao blijft uiteraard ongewijzigd, maar door de algemeen verbindend verklaring wint de tekst wel aan belang.
Zo kunnen we erop wijzen dat de algemeen verbindend verklaarde tekst stijgt in de hiërarchie van de verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers (art. 51, cao-wet). En het Sociaal Strafwetboek koppelt een sanctie van niveau 1 ? dat is een administratieve geldboete ? aan eventuele inbreuken.

De cao nr. 147 is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden en hun werkgevers, en op werknemers in een programma alternerend leren of in een doorstromingsprogramma.

Deze nationale cao is een suppletieve cao. Ze is enkel van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden die behoren tot de activiteitstakken die voor hun bedienden geen cao hebben gesloten tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken hebben. Ondernemingen die al een ondernemingsplan hebben ingediend dat nog niet werd goedgekeurd door de Commissie 'Ondernemingsplannen' van de FOD WASO, vallen ook onder de cao.

Ondernemingen die een beroep willen doen op de arbeidsregelingen uit de cao, bezorgen het werkloosheidsbureau van de RVA ten minste 14 dagen op voorhand het bewuste formulier, met kennisgeving aan hun ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. Zij verwittigen de betrokken werknemers minstens 7 dagen op voorhand (de dag van de kennisgeving niet inbegrepen) van de invoering van de tijdelijke werkloosheid en van de uitvoeringsmodaliteiten ervan:

hetzij via aanplakking in de lokalen van de onderneming,

hetzij via een schriftelijke kennisgeving aan elke werknemer van wie de uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst.

De onderneming moet de mededeling van de aanplakking of van de individuele kennisgeving aan de werknemers de dag zelf van de aanplakking of van de individuele kennisgeving elektronisch overmaken aan de RVA.

De duur van de schorsing is beperkt tot 16 weken bij een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, en tot 26 weken bij een gedeeltelijke schorsing. De bediende krijgt bovenop de uitkering een toeslag van (minstens) 5 euro per dag werkloosheid van de werkgever.

Cao nr. 147:

treedt in werking op 18 maart 2020 en treedt buitenwerking op 30 juni 2020;

is van toepassing op de regelingen van volledige of gedeeltelijke schorsing waarvan de begin- en einddatum gedurende de geldigheidsduur van deze cao vallen.

De ondertekende interprofessionele organisaties zullen de toepassing van cao nr. 147 vóór het einde ervan evalueren in de Nationale Arbeidsraad. De geldigheidsduur van deze cao kan worden verlengd op basis van die evaluatie.

Bron: Koninklijk besluit van 25 maart 2020 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis, BS 10 april 2020.