Covid-19: Soepeler regels voor uitstel van betaling bij hypothecair krediet

De coronacrisis duwt heel wat mensen in de financiële problemen. De banken worden dan ook overstelpt met vragen om uitstel van betaling van hypothecaire kredieten met onroerende bestemming. De bankensector heeft alvast een charter afgesloten om betalingsfaciliteiten voor particulieren mogelijk te maken. Met een elfde bijzonderemachtenbesluit neemt de regering de juridische obstakels weg.

In tegenstelling tot wat in het Wetboek van economisch recht (WER) staat, kan de kredietnemer tijdelijk een verzoek tot opschorting van de kapitaalaflossingen mét interesten indienen. Dat uitstel zal meestal gepaard gaan met een verlenging van de looptijd van het krediet.
De bank is vrij om al dan niet op dat verzoek in te gaan.

Om niet alleen uitstel van betaling te krijgen van de kapitaalaflossingen, maar ook van het interestgedeelte, moet vast staan dat er op 1 februari geen betalingsachterstand was en moet de kredietnemer kunnen aantonen dat zijn huidige financiële problemen het gevolg zijn van het coronavirus.

De schorsing van de betalingen, al dan niet in combinatie met een termijnverlenging, moet niet in de kredieovereenkomst zelf opgenomen worden. Dat mag in een addendum.

In principe moet elke wijziging van het contract bekrachtigd worden met een handtekening in levende lijve of met een formele elektronische handtekening. Maar omdat fysiek contact verboden is en een elektronische handtekening aan nogal wat regeltjes onderworpen is, volstaat momenteel 'een bijvoegsel op een duurzame drager dat het bewijs levert van de instemming van de partijen met de inhoud'. Dat kan bijvoorbeeld een e-mail zijn of een opgenomen gesprek.

De bank mag daarvoor geen dossierkosten aanrekenen.

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank zal dit betalingsuitstel niet beschouwen als een 'betalingsachterstand' met een negatieve registratie. De CKP zal wel melding maken van het tijdelijk uitstel van betaling, omdat de CKP op elk moment een waarheidsgetrouw beeld moet geven van de financiële draagkracht van de particulieren en zelfstandigen in de strijd tegen overmatige schuldenlast.

Het elfde bijzonderemachtenbesluit heeft uitwerking van 1 april 2020 tot en met 1 november 2020.

Bron: Koninklijk besluit nr. 11 van 22 april 2020 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis, BS 27 april 2020.

Zie ook:
WER, art.VII.133-134, §1, art. 145 en art. 148, §2.