Vlaamse Codex Wonen van 2021

Op 1 januari 2021 wordt de Vlaamse Codex Wonen van 2021 van kracht. Die codex komt er in uitvoering van artikel 112 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, dat de Vlaamse regering de bevoegdheid gaf om de regels op het woonbeleid, het grond- en pandenbeleid, het grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant, het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen, en de woonwagen- en doortrekkersterreinen bijeen te brengen in één wetboek.

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 werd opgedeeld in 7 boeken. Elk boek bevat meerdere delen, titels en hoofdstukken. Hier volgt een selectie van de belangrijkste onderdelen:

Boek 1. Inleidende bepalingen (art. 1.5-1.7):Deel 2. Missie van het woonbeleid (art. 1.5-1.7). Over: het recht op menswaardig wonen en het Woonbeleidsplan Vlaanderen.

Boek 2. Organisatie van het woonbeleid:Deel 2. Lokaal woonbeleid (art. 2.2-2.20). Over: de gemeente als regisseur van het lokale woonbeleid, het leegstandsregister, en verwaarloosde woningen en gebouwen.Deel 3. Planning en monitoring (art. 2.21-2.35). Over: de gewestelijke objectieven op het vlak van het bescheiden en het sociaal woonaanbod, het bindend sociaal objectief en de standplaatsen voor woonwagens.Deel 4. Territoriale planning (art. 2.36-2.37). Over: de afbakening van woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden.

Boek 3. Woningkwaliteitsbewaking:Deel 1. Veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen (art. 3.1-3.2).Deel 2. Conformiteitsonderzoek (art. 3.3-3.5).Deel 3. Conformiteitsattest (art. 3.6-3.9).Deel 5. Ongeschiktheids- en onbewoonbaarverklaring (art. 3.12-3.23). Over de verklaring op zich, maar ook over de gevolgen van de opname in de inventaris van de ongeschikte en onbewoonbare woningen.Deel 6. Overbewoondverklaring (art. 3.24-3.29).Deel 7. Herstel en sloop (art. 3.30-3.31).Deel 9. Strafrechtelijke handhaving (art. 3.34-3.55). Over: de sancties voor niet-conforme of overbewoonde woningen, de bevoegdheden van de wooninspecteurs, de huiszoekingen, de mogelijkheden tot herstel, de procedures en de verzegeling.

Boek 4. Woonactoren (art. 4.17-4.74).

Boek 5. Instrumenten van het woonbeleid:Deel 6. Recht van voorkoop (art. 5.76-5.81).Deel 7. Sociaal beheer van woningen (art. 5.82-5.90).Deel 11. Huurschatter (art. 5.111).

Boek 6. Sociale huur (art. 6.1-6.53).

Boek 7. Slotbepalingen (art. 7.1-7.7). O.m.: inwerkingtreding op 1 januari 2021.

Bij het nieuwe wetboek zit onder meeer een bijlage met de vorige vindplaats van elk artikel, een lijst met artikels die niet worden overgenomen in de nieuwe codex, diverse concordantietabellen en een motivatie voor deze codificatie - de zogenaamde verantwoordingsnotitie.

Bij de codificatie hoort ook een gecodificeerd uitvoeringsbesluit - het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 -, maar dat is er nog niet. Ook al verscheen er in het BS van 14 oktober 2020 al een eerste wijziging op het gecodificeerde uitvoeringsbesluit en bevatte het BS van 3 november 2020 al tijdelijke afwijkingen op dat besluit omwille van het covid-19-virus.

Bron: 17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, BS 13 november 2020.

Zie ook:
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, BS 17 november 2020.