Hernieuwd samenwerkingsakkoord adoptie: Vlaanderen geeft als eerste groen licht

Adoptie is in ons land een gemengde bevoegdheid. De federale overheid bepaalt de voorwaarden, de vormen, de gevolgen en de herroeping van de adoptie. De gemeenschappen zorgen voor de voorbereiding, de bemiddeling en de nazorg. Om te zorgen dat al deze bevoegdheid op een evenwichtige en efficiënte manier worden uitgeoefend werd in 2005 een samenwerkingsakkoord afgesloten. Daarin wordt onder meer het concrete verloop van bepaalde procedures verduidelijkt en wordt vorm gegeven aan het overleg tussen de federale overheid en de gemeenschappen.

Begin dit jaar werd het samenwerkingsakkoord herzien. In eerste instantie om de wijzigingen te verwerken die met de vijfde Potpourriwet zijn aangebracht in de federale adoptiewetgeving. De wetgever heeft toen via tal van aanpassingen gezorgd voor een betere afstemming van binnenlandse en interlandelijke adoptieprocedures, in het bijzonder op het vlak van de beoordeling van de geschiktheid van kandidaat-adoptanten. Sindsdien moeten kandidaten voor een binnenlandse adoptie bijvoorbeeld een geschiktheidsvonnis kunnen voorleggen vooraleer ze een overeenkomst kunnen afsluiten met een adoptiedienst.

Maar een update van het akkoord was ook nodig vanuit andere opzichten. Onder meer m.b.t. de financiering en de inhoud van maatschappelijke onderzoeken en de opmaak van verslagen voor buitenlandse partners waarmee wordt samengewerkt.

Het herziene akkoord kan echter pas uitwerking hebben als alle niveaus er officieel mee hebben ingestemd. Vlaanderen is nu als eerste klaar met zijn instemmingsdecreet. Het is op 16 november 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen. De tekst treedt 10 dagen later in werking.

Bron: 30 oktober 2020 - Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, BS 16 november 2020, p.81016;