Vlaamse lokale besturen mogen snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 binnenkort beboeten met GAS-sanctie (Verzameldecreet Vervoer)

Vlaamse steden en gemeenten zullen binnenkort beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 kunnen bestraffen met een GAS-boete. De basisregels zijn vastgelegd in het ?Verzameldecreet Vervoer? van 9 oktober 2020. Details én datum van inwerkingtreding volgen in een later uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering.

GAS-boetes

Het 'Verzameldereet Vervoer' geeft de Vlaamse gemeenteraden de mogelijkheid om in hun reglementen of verordeningen administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperktis tot 30 of 50km per uur. De betrokken overtredingen zullen in dat geval niet meer strafrechtelijk worden bestraft.

Voorwaarden

Een GAS-boete voorzien, kan niet voor élke snelheidsovertreding. Er gelden voorwaarden en beperkingen. De gemeenteraden kunnen alleen een administratieve geldboete bepalen

als de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20km per uur wordt overschreden

als de snelheidsovertreding wordt vastgelegd met een gemeentelijke flitscamera (een ?automatisch werkend toestel volledig gefinancierd door de lokale overheid?)

als de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarig natuurlijk persoon of rechtspersoon

er niet gelijktijdig ook een andere overtreding wordt vastgesteld.

Bedragen

De bedragen van de administratieve geldboetes die de gemeenteraad bepaalt, is gelijk aan de bedragen die de Vlaamse regering vastlegt voor de betrokken overtredingen.

Procedure

Het proces-verbaal van de overtredingen, moet binnen de 14 dagen na de overtreding aan de sanctionerend ambtenaar worden bezorgd. Die heeft op zijn beurt 14 dagen de tijd om het pv, samen met het bedrag van de GAS-boete aan de overtreder te bezorgen. De overtreder moet de boete betalen binnen de 30 dagen. Maar hij kan schriftelijk zijn verweermiddelen indienen bij de sanctionerende ambtenaar die ze kan aanvaarden of onontvankelijk/ongegrond kan verklaren.

Als de sanctionerend ambtenaar vaststelt dat de voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd. Met het oog hierop kan een protocol worden opgesteld tussen de betrokken diensten en overheden.

Beroep

Tegen de beslissing waarbij een administratieve geldboete is opgelegd kan binnen de maand beroep worden aangetekend bij de politierechtbank.

Verjaring

De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na 5 jaar vanaf de datum waarop ze moet betaald worden.

In werking: de Vlaamse regering zal in een later besluit de datum van inwerkingtreding bepalen van artikel 3 en 6 van het Verzameldecreet Mobiliteit

Bron: 9 oktober 2020. - Decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, BS 27 november 2020 (verzameldecreet vervoer, art. 3 en 6).