Covid-19: pensioen en corona-inkomsten cumuleren mag tot eind maart 2021

Gepensioneerden die in strijd tegen het coronavirus bijspringen in cruciale sectoren en essentiële diensten, mogen die inkomsten nog tot en met 31 maart 2021 cumuleren met hun pensioen. Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en vervangingsinkomens (primaire ongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, overbruggingsrecht zelfstandigen) die wegens corona worden toegekend worden tot die dag ook niet in aanmerking genomen voor de cumulregeling met een rust- of overlevingspensioen.

De federale regering zorgt met andere woorden voor een tweede verlenging van de decumulregels uit de wet van 7 mei 2020. Initieel liep de regeling tot 30 juni 2020. Maar door de heropflakkering voor de zomer werd ze verlengd tot en met 31 augustus 2020. De crisissituatie blijft echter precair. De regering wil dus ook de komende maanden vermijden dat gepensioneerden die opnieuw aan de slag gaan of extra gaan werken in strijd tegen het coronavirus financieel gestraft worden.

Het KB van 17 november 2020 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

Bron: 17 november 2020 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 01 december 2020, p.84195;

Zie ook:
Wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18 mei 2020.
Koninklijk besluit van 6 juli 2020 tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 8 juli 2020.