Brussel legt verplichte bekendmaking van stedenbouwkundige vergunning of attest definitief bij de aanvrager

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste eerder dit jaar om de verplichting tot aanplakking van een beslissing over een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsaanvraag of een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest tijdelijk door te schuiven van de gemeente, naar de aanvrager van de vergunning of het attest. Omwille van corona werden de gemeenten immers overstelpt met achterstallige stedenbouwkundige aanvragen en openbare onderzoeken, was er niet genoeg plaats meer op de gemeentelijke aanplakborden, en hadden de gemeenten niet voldoende personeelsleden om alle affiches ter plaatse te gaan aanplakken en om te controleren of die affiches daar ook daadwerkelijk 15 dagen bleven hangen. Het 'coronaregime' was tijdelijk en zou oorspronkelijk gelden van 16 juni 2020 tot en met 31 december 2020. Maar de regering voert nu een gelijkaardig, permanent regime in.

Dat betekent dat de gemeente de beslissing over een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning of stedenbouwkundig attest alleen nog moet publiceren op haar gemeentelijke website, gedurende ten minste 30 dagen. Zij moet die beslissing niet meer gedurende 15 dagen aanplakken op het gemeentelijke aanplakbord.

De verplichting om de bekendmaking van de beslissing ter plaatse aan te plakken, ligt nu definitief bij de aanvrager van de vergunning of het attest. Die zal de affiche moeten aanplakken gedurende ten minste 15 dagen:

op het goed zelf, op een plaats die goed zichtbaar is vanop de openbare weg, én

aan de bestaande of toekomstige ingangen die zich bevinden op de grens tussen het goed en de openbare weg, of ? als er geen dergelijke toegangen bestaan ? op de muren en gevels aan de kant van de openbare weg.

Er moet geen affiche meer geplaatst worden op 100 meter aan weerskanten van het goed, naast de openbare weg of aan de eerste kruispunten aan weerskanten van het goed, indien die op minder dan 100 meter daar vandaan liggen.

De aanvrager moet de affiche aanplakken binnen de 10 dagen nadat hij de beslissing heeft ontvangen, of binnen de 10 dagen na het verstrijken van de beslissingstermijn bij een stilzwijgende weigering. Lag de beslissing bij de regering (bij een annulatieberoep), dan gaat de aanplakkingstermijn pas in 10 dagen na het verstrijken van de beslissingstermijn na het versturen van een herinnering. Bij een gunstig advies van het Stedenbouwkundig college, is dat vanaf ontvangst van de afgestempelde plannen.

Het nieuwe besluit preciseert nog dat de identiteit van de aanvrager online niet moet bekendgemaakt worden. Evenmin als de identiteit van de dossierbeheerder of van elke andere persoon die bij de behandeling van het dossier betrokken is.

In werking op: 1 januari 2021, voor alle beslissingen die moeten aangeplakt worden vanaf die datum.

Bron: 17 december 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten, BS 29 december 2020.

Zie ook:
Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten, BS 16 juni 2020 [tijdelijke regime].
Geraakte artikels: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten, art. 3-art. 4, en art. 6.