Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen in 2021?

Gepensioneerden die niet in aanmerking komen voor het ?onbeperkt bijverdienen?, moeten hun jaarlijkse beroepsinkomsten beperken willen ze geen pensioen verliezen. Die plafonds worden jaarlijks geïndexeerd. De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2021 zijn intussen in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Beperkt bijverdienen

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen krijgen, mogen onder bepaalde voorwaarden een beroepsactiviteit uitoefenen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden of een loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen, mogen ze die beroepsinkomsten onbeperkt cumuleren met hun pensioenuitkeringen. Voor gepensioneerden die niet aan één van deze voorwaarden voldoen, gelden er inkomensgrenzen. Bij overschrijding van die grenzen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding.

Nieuwe inkomensgrenzen

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe plafonds (in euro):

  Kind(eren) te laste Voor 65 jaar (vervroegd pensioen of gezinspensioen) Voor 65 jaar met alleen overlevingspensioen Vanaf wettelijke pensioenleeftijd (overlevingspensioen of gezinspensioen) WERKNEMER (loontrekkende activiteit, ambt of post - bruto-inkomen) neen 8.496 19.632 24.540 ja 12.744 24.578 29.850 ZELFSTANDIGE (zelfstandige of gemengde activiteit - loontrekkende en zelfstandige - netto-inkomen) neen 6.797 15.826 19.632 ja 10.195 19.782 23.880

Voir aussi

Bron: 24 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 5 januari 2021.

Bron: 24 DECEMBER 2020. - Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2021, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 5 januari 2021.

Bron: 22 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 29 december 2020.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandige, BS 10 januari 1968 (art. 64 en 107).