Cao nr. 149 regelt telewerk in ondernemingen zonder sociaal akkoord

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben op 26 januari een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten over de modaliteiten van het telewerken in situaties waarin telewerk wordt opgelegd of sterk wordt aanbevolen door de overheid om de opmars van het coronavirus tegen te gaan.

De nieuwe cao 149 is een suppletieve cao, die alleen van toepassing is in de ondernemingen die op 1 januari 2021 geen telewerk-afspraken hadden lopen op basis van de vrijwillige cao nr. 85 van 9 november 2005 inzake telewerk of occasioneel telewerk.

Uitgangspunt van de nieuwe cao is dat een telewerker dezelfde rechten en plichten heeft op het vlak van arbeidsvoorwaarden als wanneer hij op de bedrijfslocatie aan het werk was. Hij heeft bovendien recht op extra informatie.

Zo moeten er voor elke telewerker afspraken gemaakt worden over het terbeschikking stellen van de apparatuur die nodig is om het werk te kunnen uitvoeren én over de technische ondersteuning die de werkgever biedt. Als de telewerker eigen apparatuur gebruikt, betaalt de werkgever een vergoeding voor de kosten van installatie van de informaticaprogramma's en voor de gebruiks-, werkings-, onderhouds-, afschrijvings- en bijkomende verbindingskosten.

De telewerker organiseert zelf zijn werk binnen de arbeidstijden die in de onderneming gelden. Indien nodig, kunnen de uurroosters bijgesteld worden, bv. in een ondernemings-cao of in het arbeidsreglement. De werkbelasting en de prestatienormen van de telewerker zijn identiek aan deze die op de bedrijfslocatie gelden. Met de telewerker worden er bovendien afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop hij bereikbaar moet zijn (of onbereikbaar mag zijn) tijdens de normale arbeidstijd. Men houdt daarbij rekening met het feit dat het werk wordt uitgevoerd in een privé-omgeving, en er afstemming moet zijn tussen het telewerk en het privéleven.

De telewerkers worden ook geïnformeerd over de specifieke preventiemaatregelen die de werkgever heeft genomen in het kader van het telewerk: de mogelijkheid tot aanpassing van de werkpost, een goed gebruik van de beeldschermen, enz. Die informatie, richtlijnen en preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een multidisciplinaire risicoanalyse. De risicoanalyse brengt ook de psychosociale aspecten van het telewerken in kaart. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare telewerkers.

De werkgever mag enkel op een gepaste en proportionele wijze controle uitoefenen op de resultaten en op de uitvoering van het werk. Mét respect voor de privacy. De werkgever informeert de telewerker over de wijze waarop hij controleert.

De werknemersvertegenwoordigers moeten tot slot de nodige faciliteiten krijgen om effectief met de telewerkers te kunnen communiceren.

Deze nieuwe, nationale cao werd gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt buiten werking op 31 december 2021, maar vervalt in de praktijk vroeger als de coronamaatregelen vóór die datum zouden opgeheven worden.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, Nationale Arbeidsraad, 26 januari 2021.

Zie ook:
Advies 2195 ? Omwille van de Covid-19-crisis verplicht gemaakt telewerk ? Ad-hoc-kader, Nationale Arbeidsraad, 26 januari 2021.