Rechterlijke beslissingen over collectief herstel niet meer integraal in Belgisch Staatsblad (Verzamelwet Economie, art. 14-17)

Rechterlijke beslissingen over een verzoek tot herstel van collectieve schade hoeven niet meer integraal gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Een integrale publicatie op de website van de FOD Economie volstaat. Aangezien de publicatie in het BS betalend is, kan dat tot een besparing van enkele duizenden euro?s leiden.

Als een verzoekschrift tot herstel van collectieve schade wordt ingediend, beslist de rechter binnen de 2 maanden of het verzoek al dan niet ontvankelijk is. Vanaf nu stuurt de griffie onmiddellijk, of na het verstrijken van de beroepstermijn, een elektronische kopie van die ontvankelijkheidsbeslissing naar de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De FOD Economie maakt die beslissing dan onmiddellijk, integraal bekend op zijn website en stuurt de link naar die webpagina door naar de diensten van het Belgisch Staatsblad. Die publiceren dan binnen de 10 dagen een bericht in het Belgisch Staatsblad met de referentie van de beslissing en de link naar de webpagina waar je de integrale beslissing kan vinden.

Hetzelfde geldt voor de homologatiebeschikking wanneer het tot een akkoord tot collectief herstel komt en de tekst van het akkoord zelf, voor de beslissing ten gronde wanneer de partijen eerder niet tot een akkoord kwamen of wanneer de rechter de homologatie weigerde, en voor de beslissing tot goedkeuring van het eindverslag van de schadeafwikkelaar wanneer de rechter een schadeafwikkelaar aanduidde voor het uitvoeren van het gehomologeerde akkoord. In al die gevallen stuurt de griffie de teksten elektronisch door naar de FOD Economie voor een integrale online-publicatie op zijn website, en bezorgt de FOD de nodige gegevens aan het Belgisch Staatsblad, zodat die een bericht kan publiceren met een link naar de integrale teksten op de website van de FOD Economie.

Tot nu bezorgde de griffie de ontvankelijkheidsbeslissing, de homologatiebeschikking en het akkoord, de beslissing ten gronde, en de beslissing tot goedkeuring van het eindverslag zowel aan de FOD Economie voor publicatie op zijn website, als aan het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, voor een integrale publicatie in het Staatsblad. Maar aangezien een publicatie in het Belgisch Staatsblad betalend is, kostte zo'n integrale publicatie handenvol geld voor de partij die de publicatiekosten moest dragen. In de regel dus de verliezende partij. Reken zelf maar uit: 5,10 euro per regel, excl. btw, aan maximum 70 tekens per regel... Volgens de minister van Economie konden de publicatiekosten zo oplopen tot 12.000 euro en meer.

Vanaf nu volstaat dus een bericht van enkele regels in het BS. De wetgever hoopt zo een beter evenwicht te vinden tussen het recht van de rechtsonderhorigen om geïnformeerd te worden en om bijvoorbeeld hun keuzerecht te kunnen uitoefenen, en de financiële last voor de partij die de publicatiekosten moet dragen.

In werking op: 21 februari 2021 (10 dagen na publicatie in het BS).

Bron: 2 FEBRUARI 2021. - Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 12 februari 2021, art. 14-17.

Zie ook:
Wetboek van economisch recht (WER), Boek XVII, Titel 2. De rechtsvordering tot collectief herstel.
Geraakte artikels: WER, art. XVII.43, §3 [ontvankelijkheidsbeslissing], art. XVII.50 [homologatiebeslissing en akoord tot collectief herstel], art. XVII.55 [beslissing ten gronde], en art. XVII.62 [eindverslag].