FOD Financiën: in 2025 zal alle communicatie elektronisch gebeuren

De wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiën, de burgers, rechtspersonen en derden bepaalt de wijze waarop de informatie vanaf 1 januari 2025 elektronisch zal worden uitgewisseld.

Beoogde mededelingen

De wet van 26 januari 2021 heeft betrekking op alle informatie met een juridische waarde die wordt uitgewisseld tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen. Deze berichten moeten allemaal via een beveiligd elektronisch platform worden verzonden.

Wanneer een aangetekende zending vereist is, ontvangt de belastingplichtige een kennisgeving in zijn eBox die aangeeft dat het bericht van de FOD Financiën op het beveiligd elektronisch platform staat.

Betrokken belastingplichtigen

Vanaf 1 januari 2025 geldt dit voor alle belastingplichtigen.

De professionelen en rechtspersonen moeten hun rechten en verplichtingen via een elektronisch platform vervullen, tenzij ze niet in staat waren om zich er te identificeren. Een koninklijk besluit moet nog de gevallen bepalen waarin de identificatie op het beveiligd elektronisch platform niet mogelijk is.

De particulieren krijgen een toetredingsoptie (opt-in), dat wil zeggen dat ze expliciet moeten opteren voor de elektronische uitwisseling. Ze mogen op papier blijven werken tenzij ze ervoor hebben gekozen om langs elektronische weg te werken.

De mandatarissen die gemachtigd zijn om de belastingplichtigen te vertegenwoordigen (boekhouders, accountants, fiscalisten, enz.) moeten het beveiligd elektronisch platform altijd gebruiken, zelfs al vertegenwoordigen zij een belastingplichtige die voor een opt-in heeft gekozen.

Beoogde belastingen

De maatregelen die het parlement heeft goedgekeurd, wijzigen de verschillende soorten belastingen en taksen met het oog op het gebruik van de elektronische berichtgeving. Deze wijzigingen gelden voor:

het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992: personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners, rechtspersonenbelasting;

het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

het Wetboek der successierechten;

het Wetboek diverse rechten en taksen;

het Wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;

de domaniale wet van 22 december 1949;

de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën;

de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977;

de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop;

de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

Beveiligd platform

Voor al deze belastingen en taksen garandeert de FOD Financiën het gebruik van een beveiligd elektronisch platform door middel van aangepaste beveiligingstechnieken die de oorsprong en de integriteit van de inhoud, de tijdsaanduiding (koppeling van de berichten aan een datum en een uur) evenals de bewaring van de verzonden berichten garanderen. De FOD Financiën hanteert hiervoor informaticaprocedures die gebruik maken van authenticatiemechanismen.

Indien het platform niet werkt (geval van overmacht) moet het bericht via een ander systeem dat dezelfde veiligheidswaarborgen biedt of op papier onder gesloten omslag worden verzonden.

De toegangsregels tot het beveiligd platform moeten nog worden vastgelegd bij koninklijk besluit.

De FOD Financiën gebruikt het geavanceerd elektronisch zegel: (artikel 36 van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten dat op unieke wijze aan de aanmaker van het zegel verbonden is zodat het makkelijk en met een hoog betrouwbaarheidsniveau kan worden geïdentificeerd.

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking op 1 januari 2025, met uitzondering van de bepalingen opgenomen in artikelen 128 tot 132 en 219 tot 228 van onderhavige wet.

Voor sommige bepalingen kan evenwel een eerdere datum van inwerkingtreding worden vastgelegd met een koninklijk besluit.

Vanaf 1 april 2021 worden alle berichten die de belastingplichtige per brief overmaakt aan de FOD Financiën reeds gereproduceerd, geregistreerd en bewaard op het beveiligd elektronisch platform. De aldus gedigitaliseerde beelden hebben bewijskracht als ze de getrouwe en duurzame kopie zijn van het geschrift waarvan ze afkomstig zijn. Ze moeten ook voorzien zijn van het geavanceerd elektronisch zegel.

Bron: 26 januari 2021 - Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, BS 10 februari 2021, p.12719;