Verzoekschriften en processtukken niet meer aangetekend naar Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) start een digitaal loket op, waar alle documenten in het kader van een rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), het Handhavingscollege (HHC) of de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (R.Verkb.) elektronisch ingediend kunnen worden. De mogelijkheid om de verzoekschriften en processtukken aangetekend te versturen, blijft bestaan, maar digitaal indienen gaat uiteraard sneller en is goedkoper.

In de praktijk verzocht de Raad voor Vergunningsbetwistingen al om digitale kopies van de documenten, maar alleen de documenten die per beveiligde zending waren overgemaakt, hadden rechtskracht. En dat waren uitsluitend de documenten die aangetekend verstuurd waren of die op de griffie werden afgegeven tegen ontvangstbewijs. Vanaf nu wordt ook een elektronische neerlegging via het digitale loket beschouwd als een rechtsgeldige beveiligde zending en zijn er geen aangetekende zendingen of afgiftes ter plaatse meer nodig.

De DBRC zal op zijn website nog een handleiding publiceren over hoe je je correct kan aanmelden bij het digitale loket. Dat zal alvast kunnen met een elektronische identiteitskaart, een federaal token, een beveiligingscode via een mobiele app (Itsme) of een beveiligingscode via sms. De minister van Justitie kan daar nog andere methodes aan toevoegen bij ministerieel besluit.

De DBRC zal ook richtlijnen publiceren met de technische eisen waaraan de documenten moeten voldoen om opgeladen te kunnen worden in het loket, zoals het formaat (Word, pdf, ...) of de maximale grootte.

Bij neerlegging worden de documenten ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening, volgens de Europese voorschriften. Dat kunnen ook meerdere handtekeningen zijn. Wie neerlegt, krijgt bovendien de mogelijkheid om een bewijs van neerlegging af te drukken.

In werking op: 22 februari 2021.

Bron: 5 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat het digitaal loket betreft, BS 12 februari 2021.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.