Instellingen sociale zekerheid krijgen toegang tot detentiegegevens in Sidis Suite

Om te vermijden dat onterecht ontvangen uitkeringen moeten teruggevorderd worden bij gedetineerden, krijgen instellingen van de sociale zekerheid voortaan toegang tot detentiegegevens. Die gegevens worden bijgehouden in Sidis Suite, een database van de FOD Justitie.

Informatiedoorstroom naar sociale zekerheid

Zodra een persoon in de gevangenis terechtkomt, heeft dat een weerslag op zijn sociale rechten. Uitkeringen of sociale voordelen worden verminderd of volledig stopgezet, omdat de persoon ten laste komt van de FOD Justitie.

Het was de verantwoordelijkheid van de gedetineerde om best zo snel mogelijk de uitbetalingsinstellingen te verwittigen bij binnenkomst. Deed die dat niet en bleek achteraf dat hij onterecht uitkeringen of voordelen had ontvangen, dan kon de terugvordering van de bedragen hoog oplopen. Omgekeerd moesten gedetineerden bij vrijlating zelf de nodige stappen zetten om terug een uitkering te ontvangen. Er was geen informatiedoorstroom.

Daarom werden de de instellingen van de sociale zekerheid in 2019 in de Wet informatisering Justitie opgenomen in de lijst van diensten die toegang kregen tot Sidis Suite. Hoe die toegang concreet moest verlopen en welke instellingen juist toegang kregen, is nu door de Koning verder uitgewerkt.

Welke instellingen?

De volgende instellingen, die uitkeringen of sociale voordelen toekennen waarop detentie een invloed heeft, krijgen toegang tot Sidis Suite:

RVA en uitbetalingsinstellingen;

RIZIV en verzekeringsinstellingen;

POD maatschappelijke integratie en OCMW?s;

De Federale pensioendienst;

De Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding;

De Vlaamse zorgverzekering;

DG Personen met een handicap;

Welke gegevens?

De dienst moet kunnen controleren of de voorwaarden voor de uitkering of het sociaal voordeel vervuld zijn. Hij krijgt enkel toegang tot de gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn.

Die gegevens kunnen zijn:

identificatiegegevens, zoals het Rijksregisternummer en het intern identificatienummer van de penitentiaire administratie;

gegevens over de interne rechtspositie: het verblijf binnen de gevangenis;

gegevens over de externe rechtspositie:a.de datum van opsluiting;b.de datum en reden van invrijheidstelling;c.informatie over de strafuitvoeringsmodaliteiten;d.?

gerechtelijke gegevens: vereenvoudigde informatie over de veroordelingen.

Hoe verloopt de toegang?

De toegang tot Sidis Suite gebeurt in de vorm van een automatische doorzending van de relevante gegevens naar de instellingen van de sociale zekerheid.

Contact met de verzekerde kan nog altijd noodzakelijk zijn om de toestand te verifiëren omdat de informatie uit de database soms enkel een indicatie geeft.

Persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen vallen onder de categorie 'bijzonder gevoelige gegevens' volgens de GDPR (ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Daarom moet er extra voorzichtig mee worden omgegaan en moeten er genoeg waarborgen geboden worden. De dienst krijgt enkel de gegevens die hij nodig heeft om zijn werk correct te kunnen uitvoeren, mag die gegevens ook enkel voor dat doel gebruiken én mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel.

De concrete uitvoering van het koninklijk besluit wordt verder overgelaten aan de minister van Justitie.

In werking: 1 maart 2021 (10 dagen na publicatie in BS)

Bron: 27 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft, BS 19 februari 2021, p. 16115.

Zie ook:
Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19 juni 2019.