Vennootschap oprichten kan vanaf 1 augustus digitaal

Vanaf 1 augustus 2021 wordt het mogelijk om een vennootschap volledig digitaal op te richten. Fysiek naar de notaris stappen om een handtekening te zetten op de authentieke akte moet dan niet meer. De oprichting zal via een online platform gebeuren, het verlijden van de authentieke akte zal plaatsvinden via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris. De wetgever zorgt alvast voor de nodige basisregels in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de Wet tot regeling van het notarisambt.

De wetgever komt daarmee tegemoet aan de vereisten uit Europese Richtlijn 2019/1151 m.b.t. het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. De richtlijn verplicht de lidstaten om de online oprichting mogelijk te maken van vennootschapsvormen die in bijlage III van Richtlijn 2017/1132 zijn opgenomen. Voor België gaat het hier over de nv, de comm.va en de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Europa vraagt dat de registratie volledig online verloopt zonder dat de aanvrager zich nog ergens fysiek moet melden (mits mogelijke uitzondering voor nv's).

België schikt zich nu naar deze verplichting. De wetgever creëert een juridische basis voor de digitale oprichting van vennootschappen in het WVV en de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt. Het verlijden van de authentieke akte zal vanaf 1 augustus mogelijk zijn via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris. Dit geldt voor alle rechtspersonen.

Let wel: de inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte - ingevoerd door het Wetboek vennootschappen en verenigingen - wijzigen niet. De aanwezigheid van de notaris als onafhankelijk tussenpersoon is nog steeds vereist.

De procedure wordt wel ingekort. Zo wordt de termijn voor neerlegging verminderd en wordt de oprichting afgewikkeld binnen 10 werkdagen vanaf het verlijden van de oprichtingsakte en de betaling van de bekendmakingskosten. In sommige gevallen bedraagt die termijn zelfs maar 5 dagen.

In werking: 1 augustus 2021 (dit is ook de dag waarop de lidstaten moeten voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2019/1151).

We geven nog mee dat de wet van 12 juli 2021, los van de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2019/1151, nog een beperkt aantal technische verbeteringen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat. Het gaat onder meer om correcties van verkeerde verwijzingen.

Bron: 12 JULI 2021. - Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, BS 15 juli 2021, bl. 70665.

Zie ook
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, art. 2:7 e.v.