Ministerieel besluit verduidelijkt naar welk inkomen sociale verhuurkantoren moeten kijken

Bij de toewijzing van een sociale woning aan een kandidaat-huurder moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (SVK?s) strikte toewijzingsprocedures volgen. Eén van de factoren waar SVK?s naar moeten kijken, is het actueel besteedbaar inkomen van de kandidaat-huurder. Een nieuw ministerieel besluit voegt toe dat het SVK eerst een groep kandidaat-huurders moet afbakenen op basis van het inkomen op het ogenblik van inschrijving (of actualisatie) en dan pas moet kijken naar het actuele inkomen bij de toewijzing.

Zodra er een woning ter beschikking komt voor een nieuwe kandidaat-huurder, dan moet het SVK de voorgeschreven toewijzingsprocedure naleven.

Die verloopt als volgt:

Het SVK selecteert alle kandidaat-huurders die in aanmerking komen op basis van het type woning en de ligging.

Het SVK rangschikt de geselecteerde kandidaten daarna volgens: a.de voorrangsregels uit het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021;b.het inschrijvingsnummer.

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 bevat de voorrangsregel dat het SVK na de rationele bezetting rekening moet houden met de verhouding van het actueel besteedbaar inkomen van de kandidaat-huurder ten opzichte van de huurprijs. Dat geldt als die verhouding in het intern huurreglement is opgenomen.

Het nieuwe Ministerieel besluit van 25 juni 2021 stuurt die toewijzingsprocedure bij en zegt:

Het SVK moet bij het selecteren van de kandidaat-huurders al kijken naar het actueel besteedbaar inkomen zoals dat werd berekend toen de kandidaat-huurder zich inschreef of zijn kandidatuur actualiseerde.

Binnen die aparte groep selecteert het SVK vervolgens de kandidaat-huurders waarbij rekening gehouden wordt met het actueel besteedbaar inkomen van de kandidaat-huurder op het moment van de toewijzing.


In een apart artikel corrigeert het ministerieel besluit ook nog de formule waarmee de energiecorrectie wordt berekend voor een woning waarvan het verwachte energieverbruik lager ligt dan het referentie-energieverbruik. Het cijfer 1952 wordt vervangen door 1952,28 met terugwerkende kracht tot op 1 januari 2020.

Inwerkingtreding: 12 augustus 2021, met uitzondering van de aanpassing van de berekening van de energiecorrectie.

Bron: 25 JUNI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten over het woonbeleid, BS 2 augustus 2021, p. 77430.

Zie ook:
Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021.
Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders.