Vlaamse omgevingsvergunning: extra aandachtspunt bij aanvragen

Vanaf 24 september 2021 zijn aanvragers van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit verplicht om specifieke vragen in de addenda van het aanvraagformulier te beantwoorden via de gestructureerde velden wanneer het Omgevingsloket alleen die mogelijkheid voorziet. Het is niet toegelaten om de gevraagde informatie elders op te laden.

Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir wil de verwerking van de aanvragen op die manier optimaliseren. Ze voegt de verplichting uitdrukkelijk toe aan de aanvraagformulieren zelf. Niet alleen op het formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en het formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit trouwens, ook een aantal meldingsformulieren wordt aangepast.

Minister Demir wijzigt meer concreet volgende bijlagen bij het Omgevingsvergunningsbesluit :

Bijlage 1. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (en deel 2)

Bijlage 3. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Bijlage 4. Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Bijlage 5. Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Bijlage 6. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling

Bijlage 7. Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (en deel 2)

Bijlage 19. Mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10 september 2002 en werd verleend voor een termijn van twintig jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur

Bijlage 20. Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of van een deel ervan.

Onder het kopje 'hoe vult u dit formulier in' krijgt de aanvrager nu al de melding dat hij voor sommige vragen wordt doorverwezen naar de addenda. Daar moet hij specifieke vragen beantwoorden of krijgt hij gedetailleerde informatie over de precieze documenten die bij de aanvraag of melding moeten worden gevoegd. Voortaan sluit dit kopje af met de melding: 'als het Omgevingsloket bij specifieke vragen alleen de mogelijkheid biedt om gestructureerde velden in te vullen, bent u verplicht die velden in te vullen. U mag die informatie niet elders opladen'.

In werking: 24 september 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad). Op vergunningsaanvragen die zijn ingediend voor die datum, zijn de oude bijlagen bij het Omgevingsvergunningsbesluit van toepassing.

Bron: 9 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 14 september 2021, bl. 96176.