Covid-19: aanpassing van het samenwerkingsakkoord over de verwerking van gegevens met betrekking tot het COVID Safe Ticket

Een nieuw samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten wijzigt het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. De wijzigingen gaan over het gebruik van het COVID Safe Ticket bij afkondiging en instandhouding van een epidemische noodsituatie.

Rechtzetting van materiële vergissingen

In het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 waren materiële vergissingen geslopen.
Het nieuwe samenwerkingsakkoord vervangt de foutieve verwijzing naar artikel 13bis in artikel 2bis, § 2 van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 door een verwijzing naar artikel 13ter.
Ook wordt in artikel 13bis, § 2, 2°, de foutieve verwijzing naar artikel 13bis, § 1, 1° (dat niet bestaat) rechtgezet.

Epidemische noodsituatie

Door middel van de wijzigingen kunnen dezelfde principes van de regeling die wordt beschreven in de artikelen 2bis en 13bis van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 worden toegepast, zodra en voor zolang de epidemische noodsituatie wordt afgekondigd.

Zo wordt het gebruik van het COVID Safe Ticket door de partijen bij het akkoord uitdrukkelijk geregeld via:

de bepalingen die het gebruik van het COVID Safe Ticket regelen voor toegang tot massa-evenementen, proef- en pilootprojecten, en discotheken en dancings;

de bepalingen en beslissingstabel van het uitvoerend samenwerkingsakkoord.

Strengere maatregelen

Het nieuwe akkoord maakt het mogelijk strengere maatregelen op te leggen, op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de bepalingen van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Die mogelijkheid wordt geboden aan:

de gefedereerde entiteiten via decreet;

burgemeesters en gouverneurs, elk voor het eigen grondgebied, als de plaatselijke epidemiologische omstandigheden dat vereisen, enkel om het minimumaantal bezoekers voor een massa-evenement of een proef- en pilootproject te verminderen of om het COVID Safe Ticket te verplichten voor een welbepaald massa-evenement of proef- en pilootproject.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 29 oktober 2021, de datum van de bekendmaking van alle instemmingsteksten van de federale staat en van de gefedereerde entiteiten in het Belgisch Staatsblad.

Bron: 28 oktober 2021 - Samenwerkingsakkoord strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS, 29 oktober 2021

Zie ook:
Geraakte artikels:
Artikel 2bis, §2, §3 et artikel 13bis, §2, 2° van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België