NAR-cao 160: gewettigde afwezigheid met loonbehoud voor werknemers die via Self Assessment Tool advies krijgen voor coronatest

Vanaf 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022 kunnen werknemers die via de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen om zich te laten testen op het coronavirus gewettigd afwezig zijn van het werk met behoud van hun loon ten laste van de werkgever. Dat staat cao nr. 160 van de Nationale Arbeidsraad.

Self Assessment Testing Tool

De overheid stelt een online Self Assessment Testing-vragenlijst ter beschikking van burgers. Door die lijst in te vullen, kan men te weten komen of een test op het Covid-19-virus aangewezen is. Iemand met milde symptomen kan na het invullen van de vragenlijst zelf een activatiecode aanmaken om gratis een test te laten afnemen.

Werknemers die het advies krijgen om zich te laten testen, krijgen via de tool meteen een afwezigheidsattest voor hun werkgever. Het attest dient als bewijs dat de werknemer een test op het coronavirus heeft aangevraagd wegens milde klachten die verband kunnen houden met het coronavirus, na een advies bekomen via de Self Assessment Testing Tool. Het document vermeldt steeds de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test wordt uitgegeven.

Gewettigde afwezigheid

Cao nr. 160 reguleert dus de gewettigde afwezigheid van de werknemer om zich te laten testen op het coronavirus op basis van de Self Assessment Testing Tool. De duur van de gerechtvaardigde afwezigheid hangt af van het feit of de betrokken medewerker al dan niet kan telewerken.

Werknemers die niet kunnen telewerken mogen afwezig zijn van het werk voor de tijd die nodig is om de test te laten afnemen en het resultaat ervan te krijgen, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool.

Voor werknemers die wél kunnen telewerken is het toegestaan om van het werk afwezig te zijn voor de tijd die nodig is om de test te laten afnemen en het resultaat ervan te krijgen. Maar zij zijn verplicht om hun arbeidsovereenkomst verder uit te voeren via telewerk in afwachting van het resultaat van de test. Ook hier geldt een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool.

Blijkt men positief te testen, dan zal een arts bepalen of de werknemer een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt. In het eerste geval kan een werknemer die kan telewerken het werk verderzetten. Is dat niet mogelijk, dan kan de werknemer beroep doen op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Bij een negatieve test herneemt ook de werknemer die niet kan telewerken het werk (tenzij een arts een andere ziekte vaststelt waardoor hij zich in een situatie van arbeidsongeschiktheid bevindt).

Formaliteiten werknemer

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn afwezigheid. Hij is verplicht om zijn werkgever het afwezigheidsattest te bezorgen dat via de tool werd aangemaakt. Zodra hij het testresultaat kent, moet hij zijn werkgever inlichten van zijn werkhervatting of zijn verdere afwezigheid.

Loonbehoud

De gerechtvaardigde afwezigheid geeft aanleiding tot de betaling van een gewaarborgd loon. Dat is gelijk aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Deze gerechtvaardigde afwezigheid is gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.

Niet van toepassing

De tool werd in het leven geroepen om huisartsen te ontlasten van consultaties door burgers met milde symptomen. Wie ernstige symptomen heeft, tot een risicogroep behoort of waarvan de gezondheidstoestand snel achteruitgaat zal via de tool het advies krijgen om contact op te nemen met een arts. Op hen is de regeling van de cao niet van toepassing. Dat geldt evenmin voor werknemers die zich moeten laten testen na een hoogrisicocontact of omdat ze een Covid Safe Ticket willen bekomen. Ook werknemers die zich ongeacht de aard van hun symptomen te ziek voelen om te gaan werken, moeten een arts raadplegen voor een medisch onderzoek om hun arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen en vallen niet onder toepassing van de cao.

Tot en met 28 februari 2021

Cao nr. 160 is van toepassing vanaf 19 november 2021 en treedt buiten werken op 28 februari 2022.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 160 houdende invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een covid-19-test op basis van de self assessment testing tool, Nationale Arbeidsraad, 19 november 2021.