Covid-19: telewerk opnieuw verplicht, terugkeermomenten kunnen onder strikte voorwaarden

Sinds 20 november 2021 (7u) gelden nieuwe coronamaatregelen. Telewerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen die er werken (ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie) tenzij dit onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Terugkeermomenten inplannen om het psychosociaal welzijn van werknemers te bevorderen of om de teamgeest aan te wakkeren kan, maar er gelden strenge voorwaarden.

Terugkeermomenten: aantal beperkt én strenge voorwaarden

Tot en met 12 december 2021 is het aantal terugkeermomenten beperkt tot één dag per week per persoon. Bovendien mag per dag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk is de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 13 december zijn er versoepelingen en mogen de terugkeermomenten 2 dagen per week per persoon bedragen en mag er maximum 40% van de verplichte telewerkers tegelijk aanwezig zijn.

Voor kmo's waar minder dan 10 personen werken, mag maximum de helft voor wie telewerk verplicht is, tegelijk aanwezig zijn.

Terugkeermomenten organiseren mag, maar alleen onder volgende voorwaarden:

er moet een onderling akkoord zijn tussen de ondernemingen, verenigingen en diensten en de personen die er werken. Deelnemen aan terugkeermomenten mag in geen geval verplicht zijn;

terugkeermomenten organiseren mag alleen om het psychosociaal welzijn van werknemers of de teamgeest te bevorderen;

werknemers moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;

de werkgever mag aan de terugkeermomenten geen enkel gevolg verbinden voor zijn werknemers;

de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zoveel mogelijk worden vermeden;

de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren volgens de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

Verplicht telewerk: attest voor niet-telewerkers en registratieplicht

Door de opflakkering van de pandemie, is telethuiswerk niet langer 'sterk aanbevolen' maar verplicht. En dat voor àlle ondernemingen, verenigingen en diensten en voor àlle personen die er werken, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie.

Naar het werk gaan mag alleen nog wanneer dat noodzakelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De werkgevers zijn verplicht om de niet-telewerkers een attest of ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid om de arbeidsplaats bevestigt.

Bovendien geldt een registratieplicht. Werkgevers moeten maandelijks, via het elektronisch registratiesysteem op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, per vestigingseenheid, het totale aantal personen registreren dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden uitgevoerd via telethuiswerk. Voor de periode van 22 november tot en met 31 december 2021 heeft de aangifte betrekking op de situatie van 24 november 2021. De deadline om deze aangifte in te dienen is 30 november 2021. De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie zoals ze is op de eerste werkdag van de maand. Indienen moet telkens op de zesde kalenderdag van de maand. Maar let op: zijn er geen wijzigingen sinds de vorige aangifte, moet geen nieuwe aangifte worden ingediend.

De registratieplicht geldt niet voor alle ondernemingen. Ze is bijvoorbeeld niet van toepassing op kmo's waar minder dan 5 personen werken, werkgevers in de gezondheidszorg, onderwijsinstellingen en de politiediensten.

20 november 2021

De maatregelen maken deel uit van het algemene Coronabesluit van 19 november 2021 dat onder meer ook de nieuwe regels bevat voor de organisatie van professionele horeca-activiteiten en evenementen. Het besluit is in werking getreden op 20 november 2021 om 7u 's morgens.

Bron: 19 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, BS 19 november 2021, bl. 113644.

Zie ook
28 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 29 oktober 2021, bl. 110587.