Vlaamse steden en gemeenten mogen technische voertuiggegevens opvragen bij DIV voor handhaving parkeerbeleid

Vlaamse steden en gemeenten kunnen voortaan, naast de identiteitsgegevens van een kentekenplaathouder, ook de technische voertuiggegevens opvragen bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Denk aan het brandstoftype, de voertuigcategorie, de maximaal toegelaten massa, het merk, het type en de kleur. Dat kon tot nog toe niet omdat er onvoldoende rechtsgrond voor bestond.

De Vlaamse decreetgever zorgt daarom voor de nodige wijzigingen aan het Decreet Aanvullende Verkeersreglementen van 16 mei 2018. Informatie over de technische kenmerken van een voertuig kan immers een schat van informatie zijn in het kader van de handhaving van het gemeentelijk parkeerbeleid of voor de inning van parkeerbelastingen of - retributies. Zo kan op basis van de gegevens bijvoorbeeld worden nagegaan of een voertuig dat op een parkeerplaats voor elektrische voertuigen staat wel degelijk een elektrisch voertuig is.

Het Decreet Aanvullende Verkeersreglementen voorziet voortaan in een uitgebreide rechtsgrond zodat de Vlaamse steden en gemeenten, maar ook hun concessiehouders, de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen én de Vlaamse regering, naast de identiteit van de houder van een kentekenplaat, ook de technische voertuiggegevens kunnen opvragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen. De decreetgever geeft uitdrukkelijk aan dat het daarbij gaat om het brandstoftype, de voertuigcategorie, de maximaal toegelaten massa, het merk, het type en de kleur.

Aangezien de gevraagde technische gegevens verbonden zijn aan de kentekenplaat en de identiteit van de kentekenplaathouder, moeten ze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden beschouwd als persoonsgegevens. De decreetgever stelt daarbij dat de instantie alleen die gegevens mogen verzamelen en verwerken die noodzakelijk zijn om een overtreder te identificeren en die nodig zijn voor de controle en bestraffing van de inbreuken op de aanvullende verkeersreglementen. De verkregen gegevens mogen maximum 10 jaar worden bijgehouden.

In werking: 3 december 2021.

Bron: 22 OKTOBER 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, BS 23 november 2021, bl. 113839.