Vanaf aanslagjaar 2022 nieuw attest voor fiscale aftrek hypothecaire lening (attest 281.61)

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft een nieuw model gepubliceerd van het ?fiscaal attest hypothecair krediet? (attest 281.61). Het document kreeg een extra rubriek: ?Rubriek 13: duurtijdverlenging in het kader van de Coronacrisis?. Banken die particulieren een ?Covid-19 betalingsuitstel van hun hypothecaire lening? toestaan waardoor de duurtijd van de lening wordt verlengd, zijn verplicht om deze rubriek aan te kruisen. Bovendien moeten ze het exacte aantal maanden van de duurtijdverlenging vermelden. Is dat aantal niet gekend, volstaat het cijfer ?0?. Het nieuwe model geldt vanaf aanslagjaar 2022.

Alleen rubriek 13 is nieuw, voor het overige ziet het model er hetzelfde uit dan de huidige versie. De aanpassing was nodig omdat banken sinds 1 oktober 2021 verplicht zijn om de FOD Financiën op de hoogte te brengen van de zogenaamde duurtijdverlengingen naar aanleiding van een 'Covid-19 betalingsuitstel van het hypothecair krediet'.

Bij wijze van coronamaatregel kunnen particulieren die financieel getroffen zijn door de coronacrisis bij hun bank een betalingsuitstel aanvragen van hun hypothecair krediet. In dat geval moeten ze gedurende een aantal maanden (maximaal 9 maanden) hun krediet (zowel kapitaal als interesten) niet afbetalen. Nadat de uitstelperiode is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Een kredietnemer die betalingsuitstel kreeg, zal dus enkele maanden langer zijn krediet moeten afbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

De federale regering kwam op 16 september 2021 al met een KB waarmee ze de melding van de duurtijdverlengingen had toegevoegd aan het lijstje met vereiste gegevens in het kader van het fiscaal attest 281.61 voor hypothecaire leningen. Maar nu heeft de fiscus het model van het attest dus aangepast. De administratie maakte het nieuwe model bekend via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2021. Maar het nieuwe model is pas te gebruiken vanaf aanslagjaar 2022.

Bron: Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een gewestelijk belastingvoordeel en/of op een federale belastingvermindering, BS 19 november 2021, bl. 113608.

Zie ook
Koninklijk besluit van 16 september 2021 tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 februari 2017 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen, BS 21 september 2021.
Wet van 2 februari 2021 houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 11 februari 2021, p. 10 (Hoofdstuk 2, art. 8 en art. 12)