Elektronische verkoop van inbeslaggenomen roerende goederen: koper betaalt 7,5% retributie op verkoopprijs

Vanaf 10 december 2021 zijn gerechtsdeurwaarders die tot een uitvoerend beslag overgaan niet langer verplicht om de inbeslaggenomen roerende goederen (bv. auto's, juwelen en elektronica) fysiek te verkopen. Ze kunnen er dan voor kiezen om de verkoop elektronisch te sluiten via het digitale platform van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarder. Een combinatie tussen de 2 vormen (fysiek en elektronisch) is ook mogelijk. Uit het basisKB van 28 november 2021 bleek al dat de koper voor elke digitale aankoop een retributie zou moeten betalen aan de beheerder van het platform. Vandaag maakt Justitieminister Vincent Van Quickenborne duidelijk dat die retributie 7,5% van de verkoopprijs bedraagt. Dat percentage zal vanaf 2022 jaarlijks worden herbekeken in de maand december en zo nodig aangepast.

In werking: 18 december 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: 29 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de aan de beheerder van het platform verschuldigde retributie in het kader van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen, BS 8 december 2021, bl. 117225

Zie ook
28 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen krachtens artikelen 1516, 1522 en 1526 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 30 november 2021, bl. 115172.