Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

29.12.2020 - Brussel legt verplichte bekendmaking van stedenbouwkundige vergunning of attest definitief bij de aanvrager

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste eerder dit jaar om de verplichting tot aanplakking van een beslissing over een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsaanvraag of een aanvraag voor ...
Lees meer

24.12.2020 - Beslag en overdracht: opschorting en verhoging van de beschermde gedeelten

Zoals elk jaar indexeert een koninklijk besluit de bedragen waarmee bij loonbeslag of overdracht van loon het beschermd gedeelte van het loon kan worden vastgesteld. Een week na deze indexering werd ...
Lees meer

10.12.2020 - Covid-19: Vlaanderen verlengt en versoepelt coronahandelshuurlening

Zelfstandigen en vennootschappen met een vestigingsplaats in het Vlaamse gewest die moeten sluiten door de coronamaatregelen van de federale regering, kunnen een handelshuurlening aangaan bij de ...
Lees meer

01.12.2020 - Covid-19: pensioen en corona-inkomsten cumuleren mag tot eind maart 2021

Gepensioneerden die in strijd tegen het coronavirus bijspringen in cruciale sectoren en essentiŽle diensten, mogen die inkomsten nog tot en met 31 maart 2021 cumuleren met hun pensioen. Tijdelijke ...
Lees meer

27.11.2020 - Vlaamse lokale besturen mogen snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 binnenkort beboeten met GAS-sanctie (Verzameldecreet Vervoer)

Vlaamse steden en gemeenten zullen binnenkort beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 kunnen bestraffen met een GAS-boete. De basisregels zijn vastgelegd in het 'Verzameldecreet Vervoer' ...
Lees meer

16.11.2020 - Hernieuwd samenwerkingsakkoord adoptie: Vlaanderen geeft als eerste groen licht

Adoptie is in ons land een gemengde bevoegdheid. De federale overheid bepaalt de voorwaarden, de vormen, de gevolgen en de herroeping van de adoptie. De gemeenschappen zorgen voor de voorbereiding, ...
Lees meer

13.11.2020 - Vlaamse Codex Wonen van 2021

Op 1 januari 2021 wordt de Vlaamse Codex Wonen van 2021 van kracht. Die codex komt er in uitvoering van artikel 112 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, dat de Vlaamse ...
Lees meer

19.10.2020 - Vlaanderen werkt verder aan uitvoering vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Vanaf 1 november 2020 gelden een aantal nieuwigheden binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Onder meer met betrekking tot kadervormingstrajecten, de erkenningsvoorwaarden voor het voeren ...
Lees meer

16.10.2020 - Europese Commissie verlengt haar tijdelijke kaderregeling over staatssteun aan ondernemingen omwille van Covid-19 tot 30 juni 2021

De Europese Commissie voert voor de vierde keer wijzigingen door in haar 'Tijdelijke kaderregeling inzake staatsteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak'. De ...
Lees meer

24.08.2020 - Groeipakket Vlaanderen: selectieve participatietoeslag voortaan al bij begin van schooljaar correct uitbetaald

Gezinnen die recht hebben op de 'selectieve participatietoeslag' ('de schooltoeslag') uit het Groeipakket zullen die vanaf schooljaar 2020-2021 al meteen bij het begin van het nieuwe schooljaar ...
Lees meer

07.08.2020 - Hogere dwangsom mogelijk bij blijvende niet-uitvoering arrest (DB Justitie, art. 37)

Wanneer ťťn van de partijen blijft weigeren om de hoofdveroordeling uit te voeren - zelfs nadat de rechter een dwangsom heeft opgelegd - kan degene die om de dwangsom verzocht, aan de rechter vragen ...
Lees meer

07.08.2020 - Erflater hoeft testament niet meer te dicteren aan notaris (DB Justitie, art. 75-76)

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de notaris een testament uitschrijven zoals het hem gedicteerd wordt door de erflater. Maar in de praktijk had de notaris wat marge: hij hoefde de woorden niet ...
Lees meer

07.08.2020 - Gezamenlijk verzoek tot verwerping van nalatenschap bij minderjarigheid of onbekwaamheid (DB Justitie, art. 77-91)

De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige personen of personen die onbekwaam werden verklaard om een nalatenschap in ontvangst te nemen, kunnen vanaf nu een gezamenlijk verzoek indienen om ...
Lees meer

28.07.2020 - Vlaamse regering verlengt covid-19-aanmoedigingspremies tot eind december

Ondernemingen die door de coronacrisis te maken krijgen met een substantiŽle daling van hun economische activiteiten, kunnen nog tot het einde van het jaar een beroep doen op de aanmoedigingspremies ...
Lees meer

24.07.2020 - Maximum 30km/uur in bebouwde kom is vanaf 2021 de regel in Brussels gewest

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/uur in het hele Brusselse gewest de algemene norm binnen de bebouwde kom. Hogere of lagere snelheidsbeperkingen worden de uitzondering. De Brusselse regering wijzigt ...
Lees meer

29.04.2020 - Covid-19: Nieuwe deadline voor herbenoemingen van syndici en vergaderingen van mede-eigenaars

Alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 mogen volgens het vierde bijzonderemachtenbesluit met 5 maanden ...
Lees meer

24.04.2020 - Covid-19: Soepeler regels voor uitstel van betaling bij hypothecair krediet

De coronacrisis duwt heel wat mensen in de financiŽle problemen. De banken worden dan ook overstelpt met vragen om uitstel van betaling van hypothecaire kredieten met onroerende bestemming. De ...
Lees meer

24.04.2020 - Covid-19: Regering beschermt ondernemingen tegen faillissement tijdens coronacrisis

Ondernemingen die door de coronacrisis in de problemen komen, krijgen bescherming tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillissement en gerechtelijke ontbinding. Ondernemingen waarvan de continuÔteit ...
Lees meer

14.04.2020 - Covid-19: Vlaanderen licht verbod op uithuiszettingen toe

Eind maart besliste de Vlaamse regering om de uitvoering van alle gerechtelijke beslissingen waarbij een uithuiszetting wordt bevolen, op te schorten omwille van de coronacrisis. En dit vanaf 31 ...
Lees meer

10.04.2020 - Covid-19: cao nr. 147 over tijdelijke werkloosheid door coronacrisis algemeen verbindend

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, die de sociale partners hebben gesloten in de Nationale Arbeidsraad, is bij KB van 25 maart 2020 algemeen verbindend verklaard.Deze cao ...
Lees meer

10.04.2020 - Covid-19: uniforme verlenging van alle verjarings- en rechtsplegingstermijnen in burgerlijke procedures

De federale regering zorgt voor een tijdelijke, uniforme verlenging van de verjaringstermijnen en rechtsplegingstermijnen in burgerlijke procedures. Ze voorziet ook in een tijdelijke verruiming van ...
Lees meer

14.02.2020 - Hoger sociale uitkeringen sinds 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 zijn enkele sociale uitkeringen verhoogd. Het gaat om aanpassingen buiten index.†De verhogingen moeten de uitkeringen beter laten aansluiten bij de welvaartsstijging. De FOD Sociale ...
Lees meer

13.02.2020 - Bijdrage voor tweedelijnsbijstand: Grondwettelijk Hof vernietigt betaling door elke rechtzoekende in burgerlijke of administratieve procedure

Elke eiser in een burgerlijke zaak en elke verzoeker in een administratieve procedure voor de Raad van State of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betaalt op dit moment een bijdrage van 20 euro ...
Lees meer

13.02.2020 - Fiscus publiceert geÔndexeerde bedragen inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2021

De belastingadministratie heeft in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2020 de tabellen gepubliceerd met de basisbedragen en de geÔndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het ...
Lees meer

13.02.2020 - Beroepsaansprakelijkheid: Tariferingsbureau voor bouwsector kan eindelijk van start gaan

Aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoŲrdinatoren, en andere dienstverleners uit de bouwsector kunnen een verzekeringsaanvraag indienen bij het nationale Tariferingsbureau 'Bouw' als ...
Lees meer

31.01.2020 - Erfbelasting: nalatenschapsforfaits geÔndexeerd

Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, maakte zopas de geÔndexeerde forfaits bekend voor de schulden van de nalatenschap. Voor de berekening van de erfbelasting wordt het actief van de nalatenschap ...
Lees meer

30.01.2020 - Integrale jeugdhulp Vlaanderen: organisatie en vergoedingen voor bemiddeling en cliŽntoverleg bijgestuurd

Vlaanderen hanteert nieuwe regels voor de organisatie en de vergoeding van bemiddeling en cliŽntoverleg in de integrale jeugdhulp. Met onder meer bijgestuurde taken voor de regionale afdeling ...
Lees meer

14.01.2020 - Verlaagd tarief successierechten bij vererving familiale ondernemingen en vennootschappen in Brussel: minister publiceert verificatieformulieren

De Brusselse minister van FinanciŽn, Sven Gatz, heeft de verificatieformulieren gepubliceerd waarmee 'Brussel Fiscaliteit' controleert of de voorwaarden voor het behoud van het verlaagd tarief van de ...
Lees meer

13.01.2020 - Burgers kunnen attesten uit Rijksregister die ze willen laten legaliseren voortaan online krijgen via website van FOD Buitenlandse Zaken

Burgers zullen bepaalde attesten uit het Rijksregister (vb. attest van gezinssamenstelling, attest van wettelijke samenwoning en attest van hoofdverblijfplaats) die ze willen laten legaliseren door ...
Lees meer

30.12.2019 - Belastingkrediet op onroerende voorheffing voor rechtspersonen gedecimeerd (art. 30 PD 2020)

Ondernemingen enerzijds en gemeenten, sociale verhuurkantoren of andere organen die actief zijn in de sociale woningverhuur of de verhuur aan personen met een handicap anderzijds, genieten een ...
Lees meer

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19