Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

18.12.2019 - Europa gaat consumenten beter beschermen: strengere straffen bij inbreuken, eenvoudige claims en meer transparantie bij online-aankopen

Europa wil consumenten beter beschermen tegen misbruik en oneerlijke handelspraktijken. Met strengere straffen bij inbreuken, een duidelijk kader voor claims en meer waarborgen bij online aankopen. ...
Lees meer

11.12.2019 - Recidivegevaar voortaan grond voor onmiddellijke aanhouding

Vanaf 21 december 2019 kan de vonnisrechter een veroordeelde onmiddellijk aanhouden als er recidivegevaar is. Op dit moment kan dat alleen als er aanwijzingen zijn dat de veroordeelde op de vlucht ...
Lees meer

03.12.2019 - Europa wijzigt btw-regels voor afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen

Europa wijzigt de regels over de btw op afstandsverkopen (e-commerce) en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen die in de btw-richtlijn staan. Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 ...
Lees meer

06.11.2019 - Advocaat-vennoot eenpersoonsvennootschap kan advocaat zijn in meerdere associaties of groeperingen

De advocaat-vennoot van één of meer eenpersoonsvennootschappen kan voortaan zijn advocatenberoep in meerdere associaties of groeperingen uitoefenen. Advocaten kunnen eenpersoonsvennootschappen ...
Lees meer

29.10.2019 - Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen

Vanaf 29 april 2020 wordt de uiterste betaaltermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan KMO's beperkt tot maximaal 60 dagen, en de controle -en verificatietermijn tot maximaal 30 dagen...
Lees meer

25.10.2019 - Europa heeft zes nieuwe e-standaardformulieren voor bekendmaking overheidsopdrachten klaar

De 25 Europese standaardformulieren voor de bekendmaking van overheidsopdrachten verdwijnen. In de plaats komen zes nieuwe algemene standaardformulieren. Met die vereenvoudiging wil Europa er voor ...
Lees meer

25.10.2019 - 'Kantoor Rechtszekerheid' niet meer bevoegd bij wijziging voornaam

Wie zijn voornaam wil laten wijzigen kan daar sinds 1 augustus 2018 voor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar hij ingeschreven is in het bevolkingsregister, ...
Lees meer

23.10.2019 - Tussenkomst sluitingsfonds bij tijdelijke werkloosheid berekend op basis van vast percentage van werkloosheidsuitkeringen

Werknemers in tijdelijke werkloosheid krijgen van de RVA werkloosheidsuitkeringen. Het sluitingsfonds neemt een deel van die uitkeringen ten laste. Vanaf 1 januari 2020 wordt dat deel berekend op een ...
Lees meer

18.10.2019 - Grondwettelijk Hof beperkt recht op omgevingsvergunning in landschappelijk waardevol gebied

Na een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt het opnieuw een pak moeilijker om een milieu- of bouwvergunning te krijgen in een gebied dat volgens het gewestplan een 'landschappelijk ...
Lees meer

16.10.2019 - Adoptanten krijgen originele documenten over herkomst geadopteerde terug na erkenning buitenlandse adoptie

De Federale Centrale Autoriteit (FCA) moet de originele documenten die de adoptanten haar hebben bezorgd met het oog op de erkenning van een buitenlandse adoptie aan hen teruggeven. Dat gebeurt na de ...
Lees meer

15.10.2019 - Nieuw in Wegcode: 'élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden'

Vanaf 2020 verplicht de Wegcode iedere weggebruiker om onmiddellijk uit te wijken en te stoppen bij het naderen van een wielerwedstrijd. Op dit moment zijn de regels nog veel soepeler en geldt de ...
Lees meer

27.09.2019 - Europese leidraad over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

De Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten dateert al van 1993. Het is een op beginselen gebaseerde richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de ...
Lees meer

24.09.2019 - Uitvoeringsregels rechterlijke organisatie aangepast aan recente wetswijzigingen

Minister van Justitie Geens past vier ministeriële besluiten af op enkele wetswijzigingen. Onder meer de nieuwe kantonregeling en de nieuwe regels rond de plaatsvervangende rechters leiden tot enkele ...
Lees meer

23.09.2019 - Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de premies (bedrag beperkt tot 310 euro, geïndexeerd bedrag aj. 2020). Alleen ...
Lees meer

17.09.2019 - Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen

Veroordeelden in strafzaken betalen hun geldboeten, teruggaven, schadeloosstellingen en kosten vanaf 1 januari 2020 volgens de regels van het nieuwe wetboek invordering schuldvorderingen. Namelijk ...
Lees meer

13.09.2019 - Omgevingsvergunning: Nieuwe aanvraagformulieren vanaf 1 oktober en 1 januari

De Vlaamse regering heeft nieuwe modellen gepubliceerd van: de eigenlijke omgevingsvergunningsaanvraag. D.i. bijlage 1. bij het omgevingsvergunningsbesluit of voluit: de 'Aanvraag van een ...
Lees meer

13.09.2019 - Btw-schulden opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden belastingplichtige

De niet-betwiste achterstallige btw-schulden worden op naam van de belastingschuldige opgenomen in een innings- en invorderingsregister. Is de belastingschuldige overleden, dan wordt de ...
Lees meer

22.08.2019 - Vanaf september hogere inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand

Vanaf 1 september 2019 gelden hogere inkomensgrenzen voor juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Wie aanspraak binnen het systeem aanspraak wil maken op een gratis (of gedeeltelijk gratis) ...
Lees meer

22.08.2019 - Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van ...
Lees meer

08.08.2019 - Federaal verbod om te roken met kind aan boord

Roken in een voertuig in aanwezigheid van een kind van minder dan 16 jaar oud is vanaf nu ook een aantasting van de volksgezondheid en wordt door de wetgever bestraft op het hele Belgische ...
Lees meer

29.07.2019 - Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: dit moet je weten over het verzekeringsattest

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de betaalde premies (bedrag beperkt tot 195 euro, niet-geïndexeerd. ...
Lees meer

27.06.2019 - Regels rond integrale jeugdhulp bijgestuurd

Vlaanderen wijzigt zijn besluit integrale jeugdhulp. Sommige aanpassingen zijn nodig omdat de decreten over de integrale jeugdhulp en over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale ...
Lees meer

19.06.2019 - Geen informatieplicht meer voor notaris bij ruil van onbebouwd perceel (verzameldecreet omgeving)

In alle onderhandse en authentieke akten van verkoop van een onroerend goed, verhuur voor meer dan 9 jaar, van inbreng in een vennootschap, van vestiging van een recht van erfpacht of opstal, of van ...
Lees meer

17.06.2019 - DNA-databank helpt bij zoektocht naar biologische ouders

Kinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders of ouders die op zoek zijn naar hun biologische kinderen kunnen vanaf 1 januari 2020 terecht bij een gloednieuw Vlaams afstammingscentrum. Het ...
Lees meer

05.06.2019 - Prosumenten behouden voordeel van terugdraaiende teller gedurende 15 jaar

Vlaanderen maakt zich klaar voor de uitrol van digitale meters. De voorrangsregeling ligt vast. Eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter krijgen, kunnen kiezen om tijdelijk in hun oude ...
Lees meer

03.06.2019 - Rijden op de pechstrook vanaf 1 juli overtreding van derde graad

Vanaf 1 juli 2019 vormt onterecht rijden op de pechstrook een overtreding van derde graad. Dit betekent 174 euro boete bij onmiddellijke inning. Het drievoudige van vandaag. Nu gaat het immers nog om ...
Lees meer

03.06.2019 - ANPR-camera's mogen vanaf juli meer overtredingen vaststellen

Verkeerd afslaan op een kruispunt, de voorsorteringspijlen niet volgen, een verboden rijrichting nemen, het dwarsverkeer belemmeren. Deze verkeersovertredingen mogen vanaf 1 juli 2019 door 'onbemande ...
Lees meer

23.05.2019 - Nieuwe Europese regels voor verkoopovereenkomsten van goederen

Europa heeft nieuwe regels voor verkoopovereenkomsten van goederen. De nieuwe richtlijn moet het vertrouwen van consumenten en leveranciers in grensoverschrijdende verkopen opkrikken. Daarom voorziet ...
Lees meer

22.05.2019 - Eén tiende ouderschapsverlof mogelijk vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers uit de privésector ouderschapsverlof opnemen in een halve dag per week of een hele dag om de 2 weken. Het uitvoeringsbesluit dat de arbeidsduurvermindering met ...
Lees meer

21.05.2019 - Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Voortaan mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen, mag je met een gewone fiets naast een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen en mogen ...
Lees meer

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18