Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

19.02.2016 - Geen gerechtsdeurwaarder meer bij betekening OM aan OM (art. 125 en 126 Potpourri II)

De betekening van een dagvaarding of van een verstekvonnis aan een persoon zonder bekende woonplaats in België of in het buitenland, moet niet langer gebeuren via deurwaardersakte. De wetgever heeft ...
Lees meer

19.02.2016 - Potpourri II beperkt toepassing 'opschorting van de uitspraak van de veroordeling' (art. 35 en 36 Potpourri II)

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling kan niet worden toegepast voor feiten die strafbaar zijn een correctionele gevangenisstraf van meer dan 20 jaar. Met andere woorden voor de ...
Lees meer

19.02.2016 - Verjaringstermijn zwaarste correctionele straffen afgestemd op criminele straffen (art. 19 Potpourri II-wet)

Een correctionele rechtbank kan voortaan tot veertig jaar gevangenisstraf opleggen. Dit voor de zwaarste gecorrectionaliseerde misdaden. De verjaringstermijn voor die zwaarste straffen wordt nu ...
Lees meer

09.02.2016 - Meer tijd om rolrechten Raad van State te betalen

De Raad van State vernietigt de termijn van 8 dagen waarbinnen de verzoeker of de tussenkomende partij de rolrechten bij de Raad moet betalen. Die is te kort. Wat betekent dat de rolrechten - door ...
Lees meer

05.02.2016 - Verdeeld verblijf van minderjarige in bevolkingsregister

Wanneer een kind op twee adressen verblijft, kan de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft in het bevolkingsregister laten opnemen dat het kind ook bij hem verblijft. Dit moet ...
Lees meer

29.01.2016 - Nieuwe lijst met ecocheque-producten vanaf 1 maart

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quater inzake ecocheques gesloten. Met die nieuwe cao vervangen de sociale partners de huidige lijst van ecologische producten en diensten die men ...
Lees meer

19.01.2016 - Niet meer naam van vader bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Een kind krijgt niet meer automatisch de naam van de vader wanneer de ouders het niet eens raken of geen keuze maken. Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat die naamgeving ongrondwettig is, wegens ...
Lees meer

14.01.2016 - Premie van 2.500 tot 5.000 euro bij aankoop van elektrische wagen

Particulieren die nog dit jaar een elektrische wagen aankopen, hebben recht op een premie van 2.500 tot 5.000 euro. Het premiebedrag daalt geleidelijk tot 1.000 à 2.000 euro in 2019. Maar er zit een ...
Lees meer

13.01.2016 - Raad van State vernietigt criteria voor vrijstelling van architectenstage

De Raad van State heeft op verzoek van de Orde van architecten de objectieve criteria vernietigd die de regering heeft vastgesteld voor de vrijstelling van de architectenstage. Die criteria bevatten ...
Lees meer

31.12.2015 - Elektronische neerlegging ook buiten openingsuren griffie

Een elektronische proceshandeling - zoals het neerleggen van een akte - kan voortaan op elk moment gebeuren. Los van de openingsuren van de griffie. Bij een mankement aan het elektronisch systeem kan ...
Lees meer

30.12.2015 - Geleidelijke vermindering sociale bijdragen zelfstandigen (art. 2 - 13 wet op de jobcreatie)

De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht voert een geleidelijke vermindering in van het bijdragepercentage voor de berekening van de sociale bijdragen voor ...
Lees meer

30.12.2015 - Btw op esthetische ingrepen sinds 1 januari 2016 (art. 110-111 wet op de jobcreatie)

Sinds 1 januari 2016 zijn de diensten van artsen met betrekking tot 'esthetische ingrepen en behandelingen' niet meer vrijgesteld van btw. Voortaan moet er dus bovenop het ereloon voor een ...
Lees meer

23.12.2015 - Erelonen en kosten medische gerechtsdeskundigen stijgen

De deskundigen die door de arbeidsgerechten zijn aangewezen voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen verdienen volgend jaar weer ietsje meer. Het ereloon stijgt door indexering. Maar ...
Lees meer

10.12.2015 - Strenger voor energieprestatiecertificaat (EPC) (art. 43, 6°-9° DB Energie)

Het Diversebepalingendecreet Energie voert tot slot diverse sancties in voor eigenaars, makelaars en notarissen die de voorschriften op het energieprestatiecertificaat niet correct toepassen. ...
Lees meer

10.12.2015 - Geen gratis elektriciteit meer (art. 5, 23, 25 en 37, 1° DB Energie)

Tot nu had elke huishoudelijke afnemer, elk jaar recht op een hoeveelheid gratis stroom. Die faciliteit wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2016. De afschaffing werd lang geleden aangekondigd in de ...
Lees meer

10.12.2015 - Ook EPC-plicht voor vruchtgebruiker, verhuurder en andere niet-eigenaar (art. 33 DB Energie)

De Vlaamse regering kan de eigenaars, de houders van een zakelijk recht en de gebruikers van een gebouw verplichten om over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken, staat er in het ...
Lees meer

01.12.2015 - Nummerplaat verplicht voor iedere bromfiets vanaf 11 december 2016

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat. Sinds 31 maart 2014 geldt de inschrijvingsplicht bij de Dienst ...
Lees meer

01.12.2015 - Magistraten kunnen langere indiensthouding aanvragen

Het aanvraagformulier waarmee magistraten kunnen vragen om ook na hun normale pensioenleeftijd in dienst te blijven, is klaar. Langer werken. Magistraten kunnen voortaan tot hun 70ste werken. ...
Lees meer

30.11.2015 - Strafuitvoeringsrechtbanken nog steeds niet bevoegd voor korte gevangenisstraffen

De strafuitvoeringsrechtbank beslist nog steeds niet over de uitvoering van gevangenisstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van drie jaar of minder. Er komt immers een nieuw uitstel, het zoveelste in ...
Lees meer

30.11.2015 - Elektronisch toezicht en probatie vanaf 1 mei 2016 autonome straffen

De twee nieuwe autonome straffen - het elektronisch toezicht en de probatie - zullen in werking treden op 1 mei 2016. Normaal gezien zou de autonome probatiestraf - na een eerder uitstel - gelden ...
Lees meer

27.11.2015 - Maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen daalt van 90 naar 70km/u

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70km/u. Op die manier wil Vlaanderen de verkeersveiligheid verhogen. Maar de nieuwe norm moet ook ...
Lees meer

12.11.2015 - Nieuwe renovatiepremie geldt vanaf 1 december

Op 1 december 2015 komt het aanvraagformulier online waarmee u opnieuw een renovatiepremie kunt aanvragen. De grote lijnen van de nieuwe renovatiepremie verschenen zopas in het Belgisch Staatsblad. ...
Lees meer

30.10.2015 - Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen aangepast (art. 64-70 DB WER)

De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt op enkele punten aangepast. Zodat ze in overeenstemming is met de Europese regels. Zo kan de consument zich voortaan altijd ...
Lees meer

27.10.2015 - Minnelijke schikking mogelijk bij doorverkoop concerttickets

De wetgever heeft in 2013 een regeling uitgewerkt die het doorverkopen van concerttickets aan banden legt. Bij overtredingen kan de overheid een minnelijke schikking voorstellen. Twee ...
Lees meer

22.10.2015 - Ook twee lekenrechters bij hoger beroep tegen beslissingen over zelfstandigen (art. 62 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Een kamer van het arbeidshof zetelt in principe met een raadsheer in het arbeidshof (beroepsrechter) en twee of vier raadsheren in sociale zaken (vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers of ...
Lees meer

22.10.2015 - Nieuwe vormregels voor conclusies (art. 12 en 19 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Er komen nieuwe vormregels voor de conclusies. De aangevoerde middelen moeten genummerd worden. En er moet vermeld worden of ze in hoofdorde of in ondergeschikte orde worden voorgedragen. Miskenning ...
Lees meer

22.10.2015 - Geen nieuwe vordering mogelijk op basis van andere rechtsgrond (art. 2 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Een rechterlijke beslissing heeft gezag van gewijsde. Dezelfde vordering kan hierdoor geen tweede keer ingesteld worden. Het gezag van gewijsde is beperkt tot vorderingen die onder meer op dezelfde ...
Lees meer

22.10.2015 - Absolute nietigheden verdwijnen uit burgerlijke rechtspleging (art. 22-27 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De wetgever hervormt de nietigheidsregeling in het burgerlijk procesrecht. Als er geen belangen worden geschaad kan er voortaan in een pak meer gevallen over vormgebreken heen worden gestapt. Einde ...
Lees meer

22.10.2015 - Rechter zetelt alleen na één jaar in collegiale kamer (art. 68 en 70 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Rechters in de rechtbank van eerste aanleg kunnen voortaan al alleen zetelen wanneer ze één jaar in een collegiale kamer hebben gezeteld. Tot nu moesten ze minstens drie jaar ervaring hebben in een ...
Lees meer

22.10.2015 - Hoger beroep in burgerlijke zaken heeft geen schorsende werking meer (art. 41 tot 48 Wet Burgerlijk Procesrecht)

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking. Hoger beroep. De eindvonnissen zijn - ook al wordt er ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19