Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

21.03.2014 - Pasgeborenen krijgen geen identiteitsdocument meer

Ouders zullen vanaf 31 maart 2014 geen identiteitsdocument meer ontvangen voor hun pasgeborene. Het 'wit kartonnen identiteitsstuk zonder foto' verdwijnt omdat het amper gebruikt wordt en verouderd ...
Lees meer

21.03.2014 - Vanaf 31 maart maximum 30km/u op wegen met F99-borden

Vanaf 31 maart 2014 geldt een snelheidsbeperking van 30km/u op de wegen die zijn aangeduid met de verkeersborden F99a, F99b of F99c. Die borden wijzen de wegen aan die zijn voorbehouden voor ...
Lees meer

14.03.2014 - Nieuwe Europese aanpak van faillissement en insolventie

In haar aanbeveling van 12 maart 2014 moedigt de Europese Commissie haar lidstaten aan om een stelsel in te voeren waardoor levensvatbare ondernemingen in financiële moeilijkheden efficiënt kunnen ...
Lees meer

12.03.2014 - Hogere drempel btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen: verzoek om vrijstelling uiterlijk op 21 maart 2014 indienen

De btw-administratie laat via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2014 weten dat het drempelbedrag voor de btw-vrijstelling op 1 april 2014 stijgt van 5.580 euro tot 15.000 euro. ...
Lees meer

10.03.2014 - Voorbereiden illegale drugshandel voortaan strafbaar

Wie meewerkt aan de voorbereiding van illegale drugshandel riskeert vanaf 20 maart 2014 een gevangenisstraf tot 5 jaar en een geldboete tot 100.000 euro. Hiermee bindt de wetgever onder meer de ...
Lees meer

07.03.2014 - Wat staat er op uw ISI+-kaart?

De SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft. Sommige sociaal verzekerden zullen een ISI-+-kaart krijgen. Een KB omschrijft nu hoe die overstap verloopt. In uitvoering van de basiswet die eerder ...
Lees meer

06.03.2014 - Alleen nog elektronische identiteitskaarten vanaf 31 maart 2014

Op 31 maart 2014 moeten alle Belgen vanaf 12 jaar die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister een elektronische identiteitskaart bezitten. Papieren versies zijn dan niet meer geldig. Minister van ...
Lees meer

03.03.2014 - Elektronisch toezicht wordt autonome straf

Elektronisch toezicht wordt een autonome straf. Rechters zullen veroordeelden binnenkort met een enkelband naar huis kunnen sturen in plaats van hen een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete op te ...
Lees meer

28.02.2014 - Integrale jeugdhulp krijgt uitvoering

De Vlaamse regering voert het nieuwe decreet op de integrale jeugdhulp uit. Met dat uitvoeringsbesluit - in totaal goed voor 144 artikelen - kan het hertekende jeugdhulplandschap ook echt starten. ...
Lees meer

27.02.2014 - Cassatieberoep in strafzaken wordt moeilijker

De cassatieprocedure in strafzaken wordt hervormd. Daardoor wordt het vanaf 1 februari 2015 een pak moeilijker om cassatieberoep in te stellen. Een procedure starten kan alleen nog op basis van een ...
Lees meer

25.02.2014 - Ziekenhuis moet website met algemene informatie hebben

Vanaf 1 juli 2014 moet elk ziekenhuis een website hebben waarop men algemene informatie kan terugvinden. En er moet ook duidelijk vermeld staan waar men terecht kan voor geïndividualiseerde ...
Lees meer

14.02.2014 - Elektronisch stemmen met papieren bewijsstuk

In heel wat gemeenten zal er bij de komende verkiezingen elektronisch gestemd worden mét een papieren bewijsstuk. Een nieuwe wet legt de procedure vast. Het papieren bewijsstuk moet zorgen voor meer ...
Lees meer

13.02.2014 - Ritsen vanaf 1 maart verplicht

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren ...
Lees meer

13.02.2014 - Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste - aanslagjaar 2014

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing voor de gezinswoning, aan gezinnen die ten minste 2 kinderen ten laste hebben. De vermindering stijgt naarmate er meer ...
Lees meer

12.02.2014 - SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft

De SIS-kaart behoort tot het verleden. Voortaan zal de identificatie van de sociaal verzekerde verlopen via zijn elektronisch identiteitsbewijs. Wie geen aanspraak kan maken op een Belgische ...
Lees meer

12.02.2014 - Algemeen reglement afgestemd op nieuwe bijdrageberekening voor zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2015 zullen zelfstandigen hun sociale bijdragen voor een bepaald jaar kunnen berekenen op de inkomsten van datzelfde jaar. Nu zijn dat nog de inkomsten van 3 jaar voordien. De sociale ...
Lees meer

03.02.2014 - Statuut starters-BVBA verbeterd

De 'wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's' maakt het statuut van de starters-BVBA aantrekkelijker. Oprichting S-BVBA . Vanaf 13 februari 2014 kan een starters-BVBA ook ...
Lees meer

03.02.2014 - Hoofdverblijfplaats zelfstandige beter beschermd

Een zelfstandige kan voor de notaris verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Een wet van 15 januari 2014 ...
Lees meer

31.01.2014 - Minimumvereisten voor lokale GAS-bemiddeling

Sinds 1 januari 2014 kunnen gemeenten GAS-boetes opleggen aan minderjarigen vanaf 14 jaar. Vroeger lag de leeftijdsgrens op 16 jaar. Deze wetswijziging heeft een belangrijke impact op de lokale ...
Lees meer

31.01.2014 - Recht op schadevergoeding bij stroomonderbreking en laattijdige aansluiting op elektriciteits- of gasnet

Vanaf 1 januari van volgend jaar hebben gezinnen en bedrijven recht op een schadevergoeding bij een langdurige stroomonderbreking of een laattijdige aansluiting of heraansluiting op het ...
Lees meer

21.01.2014 - Beperkte eigen zelfstandige activiteit mogelijk voor meewerkende echtgenoot

Een meewerkende echtgenoot kan zijn statuut voortaan cumuleren met een beperkte eigen zelfstandige activiteit. Tot 3.000 euro bruto per jaar. 3.000 euro . Een eigen zelfstandige activiteit van de ...
Lees meer

07.01.2014 - Vlaanderen wijzigt schenkingsrechten voor stief- en zorgkinderen

Vlaanderen schakelt de schenkingsrechten voor stief- en zorgkinderen vanaf 17 januari 2014 gelijk met die voor natuurlijke kinderen (schenking in rechte lijn). Een decreet van 6 december 2013 voegt ...
Lees meer

31.12.2013 - Juridische waarde digitale handtekening via e-ID uitgeklaard (art. 21-23 WAV)

De elektronische handtekening die geplaatst wordt via een elektronische identiteitskaart is juridisch gelijk aan een handgeschreven handtekening. De accreditatie van de certificatiedienstverlener is ...
Lees meer

31.12.2013 - Belastingaftrek voor loonkosten van stagiairs verdubbeld (art. 49 en 55 PWI)

Zelfstandigen en vrije beroepers kunnen sinds 2006 genieten van een belastingvrijstelling als ze een stageplaats aanbieden aan een jongere uit het deeltijds onderwijs voor wie ze een stagebonus ...
Lees meer

31.12.2013 - Voorlopige hechtenis kan voortaan onder elektronisch toezicht

Verdachten die in voorlopige hechtenis worden genomen, komen voortaan niet meer noodzakelijk in de gevangenis terecht. Vanaf dit jaar kan een onderzoeksrechter het aanhoudingsmandaat ook verlenen in ...
Lees meer

31.12.2013 - Voordeel alle aard firmawagen: geen herberekening meer nodig (art. 3 en 22 DB Fiscaal)

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een firmawagen berekend met volgende formule: 6/7 × cataloguswaarde × CO2-percentage. Het CO2-basispercentage ...
Lees meer

31.12.2013 - Toch belastingvermindering voor passiefwoningen en lage- of nulenergiewoningen na 2011 (art. 13 en 22 DB Fiscaal)

De fiscale vereenvoudigingswet houdt rekening met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de overgangsperiode voor de afschaffing van de belastingvermindering voor een passiefwoning, een lage ...
Lees meer

30.12.2013 - Inwerkingtreding nieuw jeugdbeschermingsrecht verschoven naar 2016

Jeugdrechters zullen criminele minderjarigen vanaf 2014 dan toch geen ambulante behandeling kunnen opleggen bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding of ...
Lees meer

30.12.2013 - Wetboek economisch recht krijgt verder vorm

De Belgische wetgever heeft ervoor gekozen om alle economische regelgeving, na eventuele hervorming, te bundelen in één Wetboek van economisch recht via de techniek van ?aanbouwwetgeving?. Concreet ...
Lees meer

23.12.2013 - Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2014

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geïndexeerde bedragen voor 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013. ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19