Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

09.07.2013 - Nieuwe interestvoeten voor laattijdige betaling van overheidsopdrachten

Wanneer een aanbestedende overheid nalaat om tijdig haar schulden te betalen die ze heeft bij een aannemer die een overheidsopdracht (zowel werken, leveringen als diensten) heeft uitgevoerd, dan moet ...
Lees meer

02.07.2013 - Bijverdienen wordt gemakkelijker voor gepensioneerden in overheidssector (art. 75-102 PW)

Vrijwillig werken na de pensioenleeftijd is een van de pijlers van de pensioenhervorming. Dit item uit het regeerakkoord van 1 december 2011 werd eerder al uitgewerkt binnen het pensioenstelsel voor ...
Lees meer

01.07.2013 - Strengere GAS-wet treedt op 1 januari 2014 in werking

Op 1 januari 20014 treedt de nieuwe GAS-wet in werking. Gemeenten kunnen dan een pak meer feiten beboeten. Nieuw in de lijst zijn bijvoorbeeld parkeerovertredingen. Daarnaast stijgt de maximumboete ...
Lees meer

01.07.2013 - Ingebrekestelling advocaat of gerechtsdeurwaarder stuit verjaring

Ons burgerlijk recht krijgt er een nieuwe stuitingsgrond bij. Een ingebrekestelling door de advocaat van de schuldeiser krijgt onder bepaalde voorwaarden een verjaringsstuitende werking. Hetzelfde ...
Lees meer

28.06.2013 - Wielklem voor wie geen parkeerticket koopt

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig. Hiermee wil de federale regering vooral eigenaars ...
Lees meer

28.06.2013 - Onmiddellijke inning onbetaalde verkeersboetes door douane

Douaniers die tijdens een wegcontrole een voertuig detecteren waarvan de eigenaar nog een openstaande verkeersboete heeft, kunnen het voertuig voortaan aan de kant houden wanneer de bestuurder het ...
Lees meer

27.06.2013 - Verplichte registratie voor horeca-uitbaters met geregistreerde kassa

Horeca-uitbaters die verplicht zijn om een btw-kasticket op te maken via een geregistreerd kassasysteem (overeenkomstig art. 21bis van het Btw-KB nr. 1), moeten zich vooraf registreren bij de dienst ...
Lees meer

25.06.2013 - Specifieke criteria voor beoordeling arbeidsrelaties in de bouwsector

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. Voor ?sommige onroerende werkzaamheden' wordt dit vermoeden nu concreter gemaakt ...
Lees meer

25.06.2013 - Technische eisen voor geregistreerd kassasysteem horeca gewijzigd

Een KB van 18 juni 2013 brengt kleine wijzigingen aan in de minimale technische eisen waaraan het geregistreerd kassasysteem van horeca-uitbaters moet voldoen. Starters en overnemers van horecazaken ...
Lees meer

20.06.2013 - Bij wie beroep indienen tegen opname in leegstandsregister?

De eigenaar van een woning of gebouw dat wordt opgenomen in het leegstandsregister, kan tegen die opname in beroep gaan. In principe tekent hij beroep aan bij het college van burgemeester en ...
Lees meer

18.06.2013 - Geen uitkering meer voor begrafeniskosten

De ziekteverzekering betaalt niet langer een uitkering voor begrafeniskosten. De maatregel geldt voor overlijdens vanaf 1 januari 2013. Een programmawet van 27 december 2012 heeft de uitkering ...
Lees meer

18.06.2013 - Garantiefonds voor sociale huisvesting blijft overeind

Het Vlaams Garantiefonds voor de Huisvesting blijft dan toch bestaan. Dat fonds is betrokken bij projecten van publiek-private samenwerking op het vlak van sociale huisvesting. Het Garantiefonds ...
Lees meer

18.06.2013 - Bijverdienen wordt gemakkelijker voor gepensioneerde zelfstandigen

In het regeerakkoord van 1 december 2011 is ?vrijwillig werken na de pensioenleeftijd' een van de pijlers van de pensioenhervorming. Dit item wordt binnen de pensioenregeling voor zelfstandigen ...
Lees meer

14.06.2013 - Nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen

BelgiŽ vereenvoudigt het statuut van wilsonbekwame personen. Vanaf 1 juni 2014 bestaat er nog maar ťťn globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het principe dat kwetsbare personen ...
Lees meer

13.06.2013 - Wederzijdse erkenning van alternatieve en voorwaardelijke straffen

Op 23 juni 2013 treedt de wet op de wederzijdse erkenning van niet-vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in werking. Daarmee krijgen veroordeelden de kans om een alternatieve straf of ...
Lees meer

12.06.2013 - Invaliditeitsuitkeringen worden geherwaardeerd

Binnen de regeling van het KB op de Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen worden een paar bedragen opgetrokken. Het gaat om een welvaartsaanpassing:. 1/ Ziv-loongrens. De loongrens voor de ...
Lees meer

10.06.2013 - Wat staat er in een uittreksel uit het strafregister?

In 2009 zorgden wijzigingen aan het Kieswetboek, het Centraal Strafregister en de hoven van assisen voor heel wat nieuwigheden bij de uitreiking van uittreksels uit het strafregister. In Omzendbrief ...
Lees meer

06.06.2013 - Cumulatieverbod arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zelfstandigen versoepeld

De voordelen die toegekend worden bij de ?sociale en beroepsreclassering' van personen met een handicap, worden voortaan niet meer in aanmerking genomen voor de beperking van de ...
Lees meer

30.05.2013 - Fiscus past regels voor berekening bedrijfsvoorheffing aan in KB/WIB 1992

Een KB van 23 mei 2013 stemt de toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV), die in het KB/WIB 1992 staan, af op de recente wetswijzigingen. Het gaat om de regels voor de ...
Lees meer

28.05.2013 - Voorlopig geen voorafgaande vergunningen meer voor kortverblijfcentra en woonzorgcentra

Vlaanderen schort de aanvraagprocedure voor een voorafgaande vergunning voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf op tot eind 2013. Op 1 januari 2014 zou er een nieuwe procedure voor ...
Lees meer

27.05.2013 - Adoptanten niet meer naar rechtbank voor verlenging geschiktheidsvonnis

Adoptanten hoeven niet noodzakelijk meer voor de rechter te verschijnen om hun geschiktheidsvonnis voor interlandelijke adoptie te laten verlengen. Als hun toestand geen wijzigingen heeft ondergaan ...
Lees meer

24.05.2013 - Opheffing bankgeheim: nu ook verplichte kennisgeving bij vraag van buitenlandse fiscus

Tot nog toe moest de fiscus geen kennisgeving aan de belastingplichtige sturen als het bankgeheim werd doorbroken naar aanleiding van een vraag van een buitenlandse fiscus. Het Grondwettelijk Hof ...
Lees meer

17.05.2013 - Centrale gegevensbank voor arbeidsongevallen in de overheidssector

Bij het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt een centrale gegevensbank opgericht voor arbeidsongevallen in de overheidssector. Op die manier wil ons land tegemoetkomen aan wat Europa vraagt. Gegevens . ...
Lees meer

15.05.2013 - Decoratieve vuurwapens niet langer vrij verkrijgbaar

Vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde zijn niet langer vrij verkrijgbaar. Ze worden ingedeeld bij de vergunningsplichtige wapens. Wie zo'n wapen heeft, moet het laten ...
Lees meer

06.05.2013 - Transparant inzagerecht voor geadopteerden

Iedere geadopteerde van 12 jaar of ouder kan zijn interlandelijke adoptiedossier inzien. Een nieuw Vlaams besluit legt nu vast hoe de geadopteerde dat recht concreet kan uitoefenen. Inzage in ...
Lees meer

26.04.2013 - Fiscus stuurt meer belastingplichtigen vereenvoudigde PB-aangifte

Belastingplichtigen die geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan giften en inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten?, moeten voor het aanslagjaar 2013 ...
Lees meer

22.04.2013 - Ook voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

Vanaf 1 oktober 2013 zullen ook de voorlopige rijbewijzen in bankkaartvorm worden uitgereikt. De nieuwe modellen 3 (voor alle voertuigcategorieŽn) en 36 (alleen voor voertuigen categorie B) liggen ...
Lees meer

22.04.2013 - Rechter informeert werkgever over verkrachting, prostitutie en zedenfeiten

Vanaf 2 mei 2013 kan een rechter beslissen om vonnissen m.b.t. zedenfeiten, prostitutie, verkrachting en aanranding van de eerbaarheid door te sturen naar de werkgever, de rechtspersoon of de ...
Lees meer

22.04.2013 - Geen vrij gebruik meer van nietigverklaarde stukken strafdossier

Nietigverklaarde stukken die uit het strafdossier zijn verwijderd en zijn neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, mogen niet meer vrij gebruikt worden. Voortaan bepalen de ...
Lees meer

22.04.2013 - Woonverbod voor veroordeelde pedofielen

Een rechter kan een veroordeelde pedofiel voortaan verbieden om op bepaalde plaatsen te verblijven of te wonen. De strafuitvoeringsrechtbank kan deze bijzondere maatregel opheffen op verzoek van de ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18