Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

26.08.2013 - Dienstencheques duurder vanaf 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van 8,50 euro tot 9 euro voor de eerste 400 dienstencheques per persoon per kalenderjaar, of voor de eerste 800 dienstencheques per ...
Lees meer

23.08.2013 - Uitzonderlijke voertuigen: hogere boetes bij onmiddellijke inning

Inbreuken op de verkeersregels en uitrusting van uitzonderlijke voertuigen vallen niet langer onder de algemene regels op de inning en consignatie van boetes. Want volgens de federale regering wegen ...
Lees meer

22.08.2013 - Nóg meer adviesorganen betrokken bij bouwaanvraag

De Vlaamse regering heeft in haar besluit van 5 juni 2009 alle adviesinstanties opgelijst die geraadpleegd moeten worden bij een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. En het zijn er veel. Een ...
Lees meer

12.08.2013 - Btw-plicht ingevoerd voor advocaten (art. 60 en 61 DB)

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden. De diensten die advocaten in het kader van hun geregelde werkzaamheden ...
Lees meer

02.08.2013 - Retentierecht in Burgerlijk Wetboek

Er komt in het Burgerlijk Wetboek een algemene regeling voor het retentierecht. De aard en de gevolgen ervan worden duidelijk omschreven. Retentierecht. Het retentierecht geeft aan de schuldeiser het ...
Lees meer

01.08.2013 - Maaltijdcheques blijven 1 jaar geldig

De geldigheidsduur van maaltijdcheques wordt opgetrokken van 3 tot 12 maanden. 3 maanden . Maaltijdcheques worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, kerstgratificaties ? Ze ...
Lees meer

01.08.2013 - Schoolpremie wordt teruggeschroefd

De schoolpremie wordt teruggeschroefd in de privésector en de overheidssector. Eerder werd ook de schoolpremie voor zelfstandigen verminderd. Het gaat om een begrotingsmaatregel. Schoolpremie. De ...
Lees meer

30.07.2013 - Stiefkinderen en eigen kinderen van samenwoners gelijk voor de wet (art. 17 Programmadecreet)

Het programmadecreet van 5 juli 2013 zorgt ervoor dat kinderen van samenwoners recht hebben op het verlaagd tarief inzake successierechten. Ook al overlijdt de biologische ouder vóór de ...
Lees meer

30.07.2013 - Kmo's kunnen dubbel zoveel lenen via winwinlening (art. 40 programmadecreet)

Het programmadecreet van 5 juli 2013 verdubbelt de som die kleine, middelgrote en micro-ondernemingen en zelfstandigen kunnen ontlenen binnen het stelsel van de winwinlening. Het maximaal ontleenbare ...
Lees meer

25.07.2013 - Sneller beslag op voertuig voor bestuurder die geen verkeersbelastingen betaalt

Bestuurders die geen verkeersbelastingen betalen, riskeren nu al dat de overheid beslag legt op hun voertuig. Een decreet van 28 juni 2013 schrapt de verplichte tussenkomst van de rechter, zodat de ...
Lees meer

23.07.2013 - Soepeler bewijslast voor slachtoffer van huisjesmelker

Een slachtoffer van huisjesmelkerij moet niet langer bewijzen dat hij geen andere keuze had dan zich te laten misbruiken. Een wet van 29 april 2013 schrapt die bepaling uit het Strafwetboek. ...
Lees meer

22.07.2013 - Wetgeving op de continuïteit van ondernemingen bijgestuurd

De wet van 27 mei 2013 wijzigt verschillende wetten op het vlak van de continuïteit van ondernemingen. Deze wijzigingen moeten zorgen voor een betere preventie en opsporing van ondernemingen in ...
Lees meer

19.07.2013 - Vennootschappen die 3 jaar geen jaarrekening neerleggen geschrapt in KBO

De wet van 15 juli 2013 voorziet twee nieuwe procedures van ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Geen jaarrekening gedurende 3 boekjaren. ...
Lees meer

12.07.2013 - Nieuwe regels voor de overdraagbaarheid van de telefoonnummers tussen operatoren

Met het oog op administratieve vereenvoudiging heeft de regering de reglementering betreffende de overdraagbaarheid van de telefoonnummers voor zowel de vaste als de mobiele netwerken in één enkel ...
Lees meer

10.07.2013 - Wettelijke termijn voor bijeenroepen algemene vergadering vzw's

Indien ten minste 1/5de van de leden van een vzw de bijeenroeping van een algemene vergadering vraagt, dan moet de raad van bestuur (bij gebreke aan statutaire bepalingen) voortaan binnen de 21 dagen ...
Lees meer

09.07.2013 - Nieuwe interestvoeten voor laattijdige betaling van overheidsopdrachten

Wanneer een aanbestedende overheid nalaat om tijdig haar schulden te betalen die ze heeft bij een aannemer die een overheidsopdracht (zowel werken, leveringen als diensten) heeft uitgevoerd, dan moet ...
Lees meer

02.07.2013 - Bijverdienen wordt gemakkelijker voor gepensioneerden in overheidssector (art. 75-102 PW)

Vrijwillig werken na de pensioenleeftijd is een van de pijlers van de pensioenhervorming. Dit item uit het regeerakkoord van 1 december 2011 werd eerder al uitgewerkt binnen het pensioenstelsel voor ...
Lees meer

01.07.2013 - Strengere GAS-wet treedt op 1 januari 2014 in werking

Op 1 januari 20014 treedt de nieuwe GAS-wet in werking. Gemeenten kunnen dan een pak meer feiten beboeten. Nieuw in de lijst zijn bijvoorbeeld parkeerovertredingen. Daarnaast stijgt de maximumboete ...
Lees meer

01.07.2013 - Ingebrekestelling advocaat of gerechtsdeurwaarder stuit verjaring

Ons burgerlijk recht krijgt er een nieuwe stuitingsgrond bij. Een ingebrekestelling door de advocaat van de schuldeiser krijgt onder bepaalde voorwaarden een verjaringsstuitende werking. Hetzelfde ...
Lees meer

28.06.2013 - Wielklem voor wie geen parkeerticket koopt

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig. Hiermee wil de federale regering vooral eigenaars ...
Lees meer

28.06.2013 - Onmiddellijke inning onbetaalde verkeersboetes door douane

Douaniers die tijdens een wegcontrole een voertuig detecteren waarvan de eigenaar nog een openstaande verkeersboete heeft, kunnen het voertuig voortaan aan de kant houden wanneer de bestuurder het ...
Lees meer

27.06.2013 - Verplichte registratie voor horeca-uitbaters met geregistreerde kassa

Horeca-uitbaters die verplicht zijn om een btw-kasticket op te maken via een geregistreerd kassasysteem (overeenkomstig art. 21bis van het Btw-KB nr. 1), moeten zich vooraf registreren bij de dienst ...
Lees meer

25.06.2013 - Specifieke criteria voor beoordeling arbeidsrelaties in de bouwsector

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. Voor ?sommige onroerende werkzaamheden' wordt dit vermoeden nu concreter gemaakt ...
Lees meer

25.06.2013 - Technische eisen voor geregistreerd kassasysteem horeca gewijzigd

Een KB van 18 juni 2013 brengt kleine wijzigingen aan in de minimale technische eisen waaraan het geregistreerd kassasysteem van horeca-uitbaters moet voldoen. Starters en overnemers van horecazaken ...
Lees meer

20.06.2013 - Bij wie beroep indienen tegen opname in leegstandsregister?

De eigenaar van een woning of gebouw dat wordt opgenomen in het leegstandsregister, kan tegen die opname in beroep gaan. In principe tekent hij beroep aan bij het college van burgemeester en ...
Lees meer

18.06.2013 - Geen uitkering meer voor begrafeniskosten

De ziekteverzekering betaalt niet langer een uitkering voor begrafeniskosten. De maatregel geldt voor overlijdens vanaf 1 januari 2013. Een programmawet van 27 december 2012 heeft de uitkering ...
Lees meer

18.06.2013 - Garantiefonds voor sociale huisvesting blijft overeind

Het Vlaams Garantiefonds voor de Huisvesting blijft dan toch bestaan. Dat fonds is betrokken bij projecten van publiek-private samenwerking op het vlak van sociale huisvesting. Het Garantiefonds ...
Lees meer

18.06.2013 - Bijverdienen wordt gemakkelijker voor gepensioneerde zelfstandigen

In het regeerakkoord van 1 december 2011 is ?vrijwillig werken na de pensioenleeftijd' een van de pijlers van de pensioenhervorming. Dit item wordt binnen de pensioenregeling voor zelfstandigen ...
Lees meer

14.06.2013 - Nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen

België vereenvoudigt het statuut van wilsonbekwame personen. Vanaf 1 juni 2014 bestaat er nog maar één globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het principe dat kwetsbare personen ...
Lees meer

13.06.2013 - Wederzijdse erkenning van alternatieve en voorwaardelijke straffen

Op 23 juni 2013 treedt de wet op de wederzijdse erkenning van niet-vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in werking. Daarmee krijgen veroordeelden de kans om een alternatieve straf of ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19