Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

12.06.2013 - Invaliditeitsuitkeringen worden geherwaardeerd

Binnen de regeling van het KB op de Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen worden een paar bedragen opgetrokken. Het gaat om een welvaartsaanpassing:. 1/ Ziv-loongrens. De loongrens voor de ...
Lees meer

10.06.2013 - Wat staat er in een uittreksel uit het strafregister?

In 2009 zorgden wijzigingen aan het Kieswetboek, het Centraal Strafregister en de hoven van assisen voor heel wat nieuwigheden bij de uitreiking van uittreksels uit het strafregister. In Omzendbrief ...
Lees meer

06.06.2013 - Cumulatieverbod arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zelfstandigen versoepeld

De voordelen die toegekend worden bij de ?sociale en beroepsreclassering' van personen met een handicap, worden voortaan niet meer in aanmerking genomen voor de beperking van de ...
Lees meer

30.05.2013 - Fiscus past regels voor berekening bedrijfsvoorheffing aan in KB/WIB 1992

Een KB van 23 mei 2013 stemt de toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV), die in het KB/WIB 1992 staan, af op de recente wetswijzigingen. Het gaat om de regels voor de ...
Lees meer

28.05.2013 - Voorlopig geen voorafgaande vergunningen meer voor kortverblijfcentra en woonzorgcentra

Vlaanderen schort de aanvraagprocedure voor een voorafgaande vergunning voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf op tot eind 2013. Op 1 januari 2014 zou er een nieuwe procedure voor ...
Lees meer

27.05.2013 - Adoptanten niet meer naar rechtbank voor verlenging geschiktheidsvonnis

Adoptanten hoeven niet noodzakelijk meer voor de rechter te verschijnen om hun geschiktheidsvonnis voor interlandelijke adoptie te laten verlengen. Als hun toestand geen wijzigingen heeft ondergaan ...
Lees meer

24.05.2013 - Opheffing bankgeheim: nu ook verplichte kennisgeving bij vraag van buitenlandse fiscus

Tot nog toe moest de fiscus geen kennisgeving aan de belastingplichtige sturen als het bankgeheim werd doorbroken naar aanleiding van een vraag van een buitenlandse fiscus. Het Grondwettelijk Hof ...
Lees meer

17.05.2013 - Centrale gegevensbank voor arbeidsongevallen in de overheidssector

Bij het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt een centrale gegevensbank opgericht voor arbeidsongevallen in de overheidssector. Op die manier wil ons land tegemoetkomen aan wat Europa vraagt. Gegevens . ...
Lees meer

15.05.2013 - Decoratieve vuurwapens niet langer vrij verkrijgbaar

Vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde zijn niet langer vrij verkrijgbaar. Ze worden ingedeeld bij de vergunningsplichtige wapens. Wie zo'n wapen heeft, moet het laten ...
Lees meer

06.05.2013 - Transparant inzagerecht voor geadopteerden

Iedere geadopteerde van 12 jaar of ouder kan zijn interlandelijke adoptiedossier inzien. Een nieuw Vlaams besluit legt nu vast hoe de geadopteerde dat recht concreet kan uitoefenen. Inzage in ...
Lees meer

26.04.2013 - Fiscus stuurt meer belastingplichtigen vereenvoudigde PB-aangifte

Belastingplichtigen die geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan giften en inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten?, moeten voor het aanslagjaar 2013 ...
Lees meer

22.04.2013 - Ook voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

Vanaf 1 oktober 2013 zullen ook de voorlopige rijbewijzen in bankkaartvorm worden uitgereikt. De nieuwe modellen 3 (voor alle voertuigcategorieŽn) en 36 (alleen voor voertuigen categorie B) liggen ...
Lees meer

22.04.2013 - Rechter informeert werkgever over verkrachting, prostitutie en zedenfeiten

Vanaf 2 mei 2013 kan een rechter beslissen om vonnissen m.b.t. zedenfeiten, prostitutie, verkrachting en aanranding van de eerbaarheid door te sturen naar de werkgever, de rechtspersoon of de ...
Lees meer

22.04.2013 - Geen vrij gebruik meer van nietigverklaarde stukken strafdossier

Nietigverklaarde stukken die uit het strafdossier zijn verwijderd en zijn neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, mogen niet meer vrij gebruikt worden. Voortaan bepalen de ...
Lees meer

22.04.2013 - Woonverbod voor veroordeelde pedofielen

Een rechter kan een veroordeelde pedofiel voortaan verbieden om op bepaalde plaatsen te verblijven of te wonen. De strafuitvoeringsrechtbank kan deze bijzondere maatregel opheffen op verzoek van de ...
Lees meer

22.04.2013 - Indienen slachtofferverklaring wordt eenvoudiger

Slachtoffers die geÔnformeerd en gehoord willen worden in het kader van de strafuitvoering krijgen het iets gemakkelijker. Ze kunnen hun slachtofferverklaring voortaan indienen op de griffie van ...
Lees meer

22.04.2013 - Onderzoeksrechter hoort slachtoffer op eenvoudig verzoek

Elk slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelt in een strafprocedure, kan voortaan op eenvoudig verzoek minstens eenmaal gehoord worden door de onderzoeksrechter die met de zaak belast is. Door ...
Lees meer

22.04.2013 - Op naar betere communicatie tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken

De opdrachten van de justitiehuizen zijn voortaan duidelijker afgebakend in de Strafuitvoeringswet. De federale wetgever wil hierdoor de communicatie tussen politie, parket, justitiehuizen en ...
Lees meer

15.04.2013 - Hogere huursubsidies door indexering

Op 1 mei 2013 stijgen de huursubsidies voor woonbehoeftige huurders met 15%. De verhoging is het gevolg van een indexering. Huursubsidies eerste 6 jaar. De geÔndexeerde basistegemoetkoming bedraagt ...
Lees meer

08.04.2013 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2013

Het KB van 3 april 2013 legt de referentie-CO2-uitstoot voor 2013 vast die gebruikt wordt bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter ...
Lees meer

02.04.2013 - Hogere verkeersboetes vanaf 2 april

Vanaf 2 april 2013 stijgen de onmiddellijke inningen voor verkeersovertredingen met 10%. Bij een overtreding van de eerste graad (vb. richtingaanwijzer niet gebruiken) int de politie nu 55 euro i.p.v...
Lees meer

29.03.2013 - Vroedvrouwen hebben beroepsgeheim (art. 6 DB Gezondheid)

Vroedvrouwen kunnen bepaalde onderzoeken uitvoeren. Tot nu was er geen regeling omtrent de mededeling van de resultaten van die onderzoeken aan de huisarts van haar patient of aan de adviserend ...
Lees meer

19.03.2013 - Zware criminelen ten vroegste vrij na helft van straf

Vanaf 19 maart 2013 wordt het voor zware criminelen moeilijker om voorwaardelijk vrij te komen. Wie veroordeeld werd tot 30 jaar of levenslang, moet minstens 15 jaar (i.p.v. 10 jaar) van zijn straf ...
Lees meer

14.03.2013 - Eenheidsprijs voor gratis elektriciteit in 2013

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) laat weten dat de eenheidsprijs voor gratis elektriciteit dit jaar 21,20567 eurocent per kWh bedraagt, btw inbegrepen. Dat is een lichte ...
Lees meer

01.03.2013 - Minder papierwerk bij adoptieaanvraag (art. 75-77 DB Justitie)

Wie een kind wil adopteren, krijgt het binnenkort iets makkelijker. Bij het verzoekschrift aan de jeugdrechtbank (of de rechtbank van eerste aanleg bij meerderjarigen) moet de aanvrager niet langer ...
Lees meer

01.03.2013 - Openbare verkoop van goederen beschermde personen kan zonder vrederechter (30-36 DB Justitie)

Bij een openbare verkoop van onroerende goederen uit een failliete boedel of van goederen van een beschermd persoon, moet de vrederechter aanwezig zijn van het kanton waar de goederen gelegen zijn. ...
Lees meer

15.01.2013 - Rijlessen personenwagens van bij de start op openbare weg

Rijlessen in personenwagens en andere voertuigen van categorie B mogen voortaan van bij de start van de opleiding op de openbare weg doorgaan. Rijscholen zijn niet langer verplicht om over een ...
Lees meer

25.09.2012 - Door het rood fietsen: verkeersbord heeft voorrang op licht

Verkeersborden B22 en B23 die fietsers in bepaalde omstandigheden toelaten rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht hebben voorrang op de verkeerslichten. Dat staat ...
Lees meer

03.09.2012 - Geen verbrekingsvergoeding meer bij opzeg energiecontract

Wie zijn gas- of elektriciteitscontract opzegt, zal daar voortaan geen verbrekingsvergoeding meer moeten voor betalen. De maatregel uit het energiepakket van maart 2012 staat nu definitief in de ...
Lees meer

- Corstjens & Dillen ONLINE!

Sinds vandaag zijn wij ook aanwezig op het web.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]