Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

30.12.2019 - Afschaffing woonbonus en verlaging registratierechten in Vlaams programmadecreet (art. 32-34 en art. 36-38 PD 2020)

Het programmadecreet verlaagt de registratierechten (het 'verkooprecht') bij aankoop van de enige eigen woning en schaft de woonbonus af. Verkooprecht. Particulieren die een woning aankopen in volle ...
Lees meer

24.12.2019 - Vlaanderen stopt met stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding

Vanaf 1 januari 2020 zal Vlaanderen geen stimulanspremie meer uitkeren. Met deze premie van 100 euro bruto per maand kregen kwetsbare werklozen met gezinslast (langdurig werkzoekenden, leefloners, ...
Lees meer

24.12.2019 - Eerste loopbaancheque pas na zeven jaar werkervaring

Wie met twijfels zit over zijn job, kan loopbaanbegeleiding volgen bij een gemandateerd loopbaancentrum. Die begeleiding kan grotendeels betaald worden met loopbaancheques. Vlaanderen past de ...
Lees meer

20.12.2019 - Voorwaarden voor vaderschapsuitkering zelfstandigen liggen vast

Sinds 1 mei 2019 kunnen zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die vader worden vaderschaps- of geboorteverlof (bij een meeouder) opnemen. Gedurende die periode hebben ze recht op een ...
Lees meer

20.12.2019 - Vingerafdruk op identiteitskaart: uitvoeringsbesluit concretiseert procedure

België start binnenkort met de systematische registratie van vingerafdrukken op identiteitskaarten. De federale regering heeft de procedure daarvoor eind vorig jaar op papier gezet. Het gaat om het ...
Lees meer

20.12.2019 - Uitstel voor enkele gerechtelijke nieuwigheden

Enkele nieuwe gerechtelijke regels die normaal gezien eind 2019 of begin 2020 in werking moesten treden, worden uitgesteld. Het gaat onder meer om de nieuwe procedureregels bij de kennisgeving van ...
Lees meer

20.12.2019 - Ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen verjaren niet

Daders van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen kunnen voortaan altijd vervolgd worden. De strafvordering verjaart niet meer.  Een rechtszaak tegen de daders is dus steeds mogelijk, ook al ...
Lees meer

19.12.2019 - Federale toeslag voor groene stroom stijgt ook in 2020

De federale toeslag voor de toekenning van groenestroomcertificaten stijgt op 1 januari 2020 van 7,285 euro/MWh, naar 9,0141 euro MWh. Dat is een verhoging met 1,7291 euro per megawattuur (tegen plus ...
Lees meer

19.12.2019 - Apart 'EPC gemeenschappelijke delen' verplicht voor elk appartementsgebouw

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is al vele jaren verplicht bij de verkoop of verhuur van een appartement, maar vanaf 1 januari 2022 moet er ook een EPC beschikbaar zijn voor de ...
Lees meer

18.12.2019 - Europa gaat consumenten beter beschermen: strengere straffen bij inbreuken, eenvoudige claims en meer transparantie bij online-aankopen

Europa wil consumenten beter beschermen tegen misbruik en oneerlijke handelspraktijken. Met strengere straffen bij inbreuken, een duidelijk kader voor claims en meer waarborgen bij online aankopen. ...
Lees meer

11.12.2019 - Recidivegevaar voortaan grond voor onmiddellijke aanhouding

Vanaf 21 december 2019 kan de vonnisrechter een veroordeelde onmiddellijk aanhouden als er recidivegevaar is. Op dit moment kan dat alleen als er aanwijzingen zijn dat de veroordeelde op de vlucht ...
Lees meer

03.12.2019 - Europa wijzigt btw-regels voor afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen

Europa wijzigt de regels over de btw op afstandsverkopen (e-commerce) en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen die in de btw-richtlijn staan. Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 ...
Lees meer

06.11.2019 - Advocaat-vennoot eenpersoonsvennootschap kan advocaat zijn in meerdere associaties of groeperingen

De advocaat-vennoot van één of meer eenpersoonsvennootschappen kan voortaan zijn advocatenberoep in meerdere associaties of groeperingen uitoefenen. Advocaten kunnen eenpersoonsvennootschappen ...
Lees meer

29.10.2019 - Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen

Vanaf 29 april 2020 wordt de uiterste betaaltermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan KMO's beperkt tot maximaal 60 dagen, en de controle -en verificatietermijn tot maximaal 30 dagen...
Lees meer

25.10.2019 - Europa heeft zes nieuwe e-standaardformulieren voor bekendmaking overheidsopdrachten klaar

De 25 Europese standaardformulieren voor de bekendmaking van overheidsopdrachten verdwijnen. In de plaats komen zes nieuwe algemene standaardformulieren. Met die vereenvoudiging wil Europa er voor ...
Lees meer

25.10.2019 - 'Kantoor Rechtszekerheid' niet meer bevoegd bij wijziging voornaam

Wie zijn voornaam wil laten wijzigen kan daar sinds 1 augustus 2018 voor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar hij ingeschreven is in het bevolkingsregister, ...
Lees meer

23.10.2019 - Tussenkomst sluitingsfonds bij tijdelijke werkloosheid berekend op basis van vast percentage van werkloosheidsuitkeringen

Werknemers in tijdelijke werkloosheid krijgen van de RVA werkloosheidsuitkeringen. Het sluitingsfonds neemt een deel van die uitkeringen ten laste. Vanaf 1 januari 2020 wordt dat deel berekend op een ...
Lees meer

18.10.2019 - Grondwettelijk Hof beperkt recht op omgevingsvergunning in landschappelijk waardevol gebied

Na een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt het opnieuw een pak moeilijker om een milieu- of bouwvergunning te krijgen in een gebied dat volgens het gewestplan een 'landschappelijk ...
Lees meer

16.10.2019 - Adoptanten krijgen originele documenten over herkomst geadopteerde terug na erkenning buitenlandse adoptie

De Federale Centrale Autoriteit (FCA) moet de originele documenten die de adoptanten haar hebben bezorgd met het oog op de erkenning van een buitenlandse adoptie aan hen teruggeven. Dat gebeurt na de ...
Lees meer

15.10.2019 - Nieuw in Wegcode: 'élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden'

Vanaf 2020 verplicht de Wegcode iedere weggebruiker om onmiddellijk uit te wijken en te stoppen bij het naderen van een wielerwedstrijd. Op dit moment zijn de regels nog veel soepeler en geldt de ...
Lees meer

27.09.2019 - Europese leidraad over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

De Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten dateert al van 1993. Het is een op beginselen gebaseerde richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de ...
Lees meer

24.09.2019 - Uitvoeringsregels rechterlijke organisatie aangepast aan recente wetswijzigingen

Minister van Justitie Geens past vier ministeriële besluiten af op enkele wetswijzigingen. Onder meer de nieuwe kantonregeling en de nieuwe regels rond de plaatsvervangende rechters leiden tot enkele ...
Lees meer

23.09.2019 - Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de premies (bedrag beperkt tot 310 euro, geïndexeerd bedrag aj. 2020). Alleen ...
Lees meer

17.09.2019 - Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen

Veroordeelden in strafzaken betalen hun geldboeten, teruggaven, schadeloosstellingen en kosten vanaf 1 januari 2020 volgens de regels van het nieuwe wetboek invordering schuldvorderingen. Namelijk ...
Lees meer

13.09.2019 - Omgevingsvergunning: Nieuwe aanvraagformulieren vanaf 1 oktober en 1 januari

De Vlaamse regering heeft nieuwe modellen gepubliceerd van: de eigenlijke omgevingsvergunningsaanvraag. D.i. bijlage 1. bij het omgevingsvergunningsbesluit of voluit: de 'Aanvraag van een ...
Lees meer

13.09.2019 - Btw-schulden opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden belastingplichtige

De niet-betwiste achterstallige btw-schulden worden op naam van de belastingschuldige opgenomen in een innings- en invorderingsregister. Is de belastingschuldige overleden, dan wordt de ...
Lees meer

22.08.2019 - Vanaf september hogere inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand

Vanaf 1 september 2019 gelden hogere inkomensgrenzen voor juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Wie aanspraak binnen het systeem aanspraak wil maken op een gratis (of gedeeltelijk gratis) ...
Lees meer

22.08.2019 - Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van ...
Lees meer

08.08.2019 - Federaal verbod om te roken met kind aan boord

Roken in een voertuig in aanwezigheid van een kind van minder dan 16 jaar oud is vanaf nu ook een aantasting van de volksgezondheid en wordt door de wetgever bestraft op het hele Belgische ...
Lees meer

29.07.2019 - Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: dit moet je weten over het verzekeringsattest

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de betaalde premies (bedrag beperkt tot 195 euro, niet-geïndexeerd. ...
Lees meer

1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19