Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

27.07.2018 - Scheiding van goederen beter omkaderd

Wie kiest om te huwen met scheiding van goederen kan voortaan rekenen op een betere wettelijke omkadering. En er komt meer rechtszekerheid voor de bedingen waarmee echtgenoten hun stelsel van ...
Lees meer

27.07.2018 - Erfrecht langstlevende echtgenoot herbekeken

De nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht wijzigt ook de positie van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht. Op drie punten. Erfrecht bloedverwanten vierde orde afgeschaft . De bloedverwanten ...
Lees meer

27.07.2018 - Nieuwe helingsregels in erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Zowel in het erfrecht als in het huwelijksvermogensrecht kan er sprake zijn van heling. De definitie daarvan wordt nu verruimd. De helingsregels zijn voortaan ook toepasselijk wanneer men gehuwd is ...
Lees meer

18.07.2018 - Straf onder elektronisch toezicht duurt altijd minstens n maand (art. 8 Verzamelwet Strafzaken)

Een 'autonome straf onder elektronisch toezicht' van minder dan n maand, is praktisch gezien onhaalbaar. Het principe uit het Strafwetboek dat rechters de mogelijkheid geeft om de wettelijke ...
Lees meer

18.07.2018 - Uitleg bij nieuwe voornaamsveranderingsprocedure

Minister van Justitie Geens licht de nieuwe voornaamsveranderingsprocedure toe. Zij geldt sinds 1 augustus 2018. Vanaf dan zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand bevoegd voor de ...
Lees meer

13.07.2018 - Grondwettelijk Hof: aanhoudingsbevel niet ondertekend of gemotiveerd, dan invrijheidstelling

Blijkt een bevel tot aanhouding niet gemotiveerd of werd het niet ondertekend door de onderzoeksrechter, dan moet de persoon wiens vrijheid is benomen, in vrijheid worden gesteld. De motivering n ...
Lees meer

12.07.2018 - Billijke vergoeding voor afspelen van muziek aangepast

De regels rond de billijke vergoeding voor muziekproducenten en uitvoerende muziekartiesten worden op enkele punten gewijzigd. We stippen enkele veranderingen aan. Er komt een aparte tariefregeling ...
Lees meer

06.07.2018 - Grotere geschenken vrijgesteld van sociale bijdragen

Geeft u uw werknemers voor Kerstmis, Sinterklaas of bij hun huwelijk soms geschenken die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen? Voortaan kunt u op hogere bedragen rekenen. Als werkgever kunt u uw ...
Lees meer

02.07.2018 - Rechter kan gerechtelijke bemiddeling opleggen (art. 204-240 DB burgerlijk recht)

De wetgever zet in op alternatieve vormen van geschillenbeslechting. De bemiddeling krijgt een duidelijke wettelijke definitie en wordt uitgebreid naar publiekrechtelijke rechtspersonen. ...
Lees meer

02.07.2018 - Overdrachtsregels bij appartementsmede-eigendom lichtjes aangepast (art. 173 en 174 DB burgerlijk recht)

Het nieuwe appartementrecht brengt enkele kleine veranderingen aan de regels voor de eigendomsoverdracht van de kavels. Informatieplicht. Voortaan geldt er voor alle rechtshandelingen die het ...
Lees meer

02.07.2018 - Familierechtbank mag omgangsrecht alleen weigeren als het ingaat tegen belang van kind

Grootouders hebben al geruime tijd het recht om persoonlijk contact met hun kleinkind te onderhouden. Ook wie aantoont dat hij met een kind een bijzondere affectieve band heeft, bv. een pleegouder, ...
Lees meer

02.07.2018 - Digitale burgerlijke stand komt eraan (art. 2 tot 118 DB burgerlijk recht)

De wetgever hervormt de burgerlijke stand. Een hervorming die zowel een modernisering, informatisering als vereenvoudiging inhoudt. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de creatie van een ...
Lees meer

02.07.2018 - Vrederechter kan voorlopige bewindvoerder aanwijzen bij appartementsmede-eigendom (art. 171 DB burgerlijk recht)

Vanaf 1 januari 2019 kan de vrederechter een voorlopige bewindvoerder aanwijzen bij appartementsmede-eigendom. En de mede-eigenaar die in een rechtzaak verwikkeld is met de vereniging van ...
Lees meer

02.07.2018 - Exclusief privatief gebruik gemene delen aanzien als erfdienstbaarheid (art. 164 en 167 DB burgerlijk recht)

Volgens het appartementsrecht hebben de mede-eigenaars in principe een proportioneel recht op het gebruik van de gemene delen. Maar de statuten kunnen hiervan afwijken. Voortaan wordt die statutaire ...
Lees meer

02.07.2018 - Toepassingsgebied appartementsrecht aangepast (art. 163 DB burgerlijk recht)

De wetgever verduidelijkt op welke mede-eigendommen de dwingende regels over de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen - het zgn. appartementsrecht - van toepassing zijn. Voor ...
Lees meer

20.06.2018 - Handelaars kunnen rentetoelage of vergoeding aanvragen zolang openbare werken in hun straat duren

Vlaamse KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vr 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de ...
Lees meer

18.06.2018 - Hervormde Voetbalwet geeft politie nieuwe mogelijkheden om ontoelaatbaar supportersgedrag te bestraffen

Politiemensen kunnen voetbalsupporters die het te bont maken, maar die geen zware inbreuk begaan op de Voetbalwet, voortaan een 'officile waarschuwing' geven. Een krachtig signaal om te vermijden ...
Lees meer

11.06.2018 - Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'

Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Lees meer

11.06.2018 - Reizigers beter beschermd bij insolvabiliteit reisprofessionals

Verkopers van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten zijn verplicht om de reizigers te beschermen tegen hun insolvabiliteit. Ze moeten een verzekering afsluiten die het ...
Lees meer

06.06.2018 - Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag

De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Lees meer

30.05.2018 - Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen

Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Lees meer

30.05.2018 - Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)

Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Lees meer

30.05.2018 - Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)

Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Lees meer

30.05.2018 - Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Lees meer

30.05.2018 - Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)

De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Lees meer

30.05.2018 - Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)

Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Lees meer

30.05.2018 - Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Lees meer

30.05.2018 - Vrederechter bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro (art. 27 en 28 Wet Werklastvermindering Justitie)

De bevoegdheid van de vrederechter wordt uitgebreid: vanaf 1 september 2018 is hij bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro. Tot nu lag de grens op 2.500 euro. Met deze forse verhoging wil de wetgever ...
Lees meer

23.05.2018 - Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming

Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Lees meer

23.05.2018 - Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Lees meer

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18