Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

02.05.2018 - Rechter kan gerechtskosten ook omslaan tussen samenwonenden

In principe verwijst het eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de betaling van de gerechtskosten. Maar de rechter kan ook beslissen om de kosten om te slaan. Dat wil zeggen dat hij de ...
Lees meer

02.05.2018 - In ongelijk gesteld OM betaalt toch rechtsplegingsvergoeding bij tussenkomst in burgerlijke procedures

De overheid moet voortaan toch een rechtsplegingsvergoeding betalen wanneer het openbaar ministerie met een rechtsvordering tussenkomt in burgerlijke procedures en in het ongelijk wordt gesteld. Geen ...
Lees meer

02.05.2018 - Strafrechter kan in ongelijk gestelde burgerlijke partij die alleen koos voor hoger beroep rechtsplegingsvergoeding doen betalen

De strafrechter heeft sinds kort, op basis van artikel 162bis, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid om de beklaagde en de burgerlijkrechtelijke aansprakelijke een ...
Lees meer

30.04.2018 - Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau

Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer

27.04.2018 - Rechtbank van koophandel maakt plaats voor ondernemingsrechtbank (art. 5-12, 252, 253 Wet Ondernemingsrecht)

De rechtbank van koophandel verdwijnt. Zij wordt omgevormd tot ondernemingsrechtbank. Die nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip ...
Lees meer

19.04.2018 - Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen

Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer

19.04.2018 - Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming

Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer

17.04.2018 - Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's

De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer

05.04.2018 - GDPR: Melden van gegevenslekken

De GDPR verplicht verwerkingsverantwoordelijken om een gegevenslek te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en ook, in sommige gevallen, aan de betrokkenen van wie er gegevens geraakt ...
Lees meer

04.04.2018 - Hervorming gerechtelijke kantons deels van start op 1 mei 2018

De wetgever heeft eind vorig jaar de gerechtelijke kantons hertekend. Die hervorming treedt gefaseerd in werking. Op 1 mei 2018 gaan de eerste veranderingen van start. Hervorming. Het aantal ...
Lees meer

15.03.2018 - FOD bevestigt verhoging 'forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden'

Sommige arbeidsongeschikte werknemers die door hun lichamelijke toestand of geestestoestand de gewone handelingen van het dagelijks leven niet alleen kunnen verrichten, kunnen een 'forfaitaire ...
Lees meer

15.03.2018 - Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding maar eigenlijk niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de ...
Lees meer

15.03.2018 - Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert (art. 3 en 17 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmeren (bv. door een wegblokkade op te stellen). Niet ...
Lees meer

15.03.2018 - Strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs (7, 8 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

De Verzamelwet Verkeersveiligheid introduceert strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs. Met bijzondere aandacht voor de hardere aanpak van recidivisten. De nieuwe strafmaten ...
Lees meer

15.03.2018 - Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt (art. 11 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het 'rijden zonder verzekering' behoort voortaan tot de zwaarste verkeersovertredingen die volgens het principe van de 'gekruiste recidive' worden bestraft. Dit betekent dat er bij iedere nieuwe ...
Lees meer

15.03.2018 - Alcoholslot verplicht vanaf 1,8 promille (art. 10, 12, 13 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Vanaf 1 juli 2018 zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, ...
Lees meer

02.03.2018 - Bijdrageregeling voor zelfstandigen verder versoepeld

Een wet van 18 februari 2018 bundelt 'diverse bepalingen' in verband met de sociale bijdragen voor zelfstandigen:vier nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen;een ...
Lees meer

26.02.2018 - Hervorming COIV: belangrijke impact op politiediensten

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) zal binnenkort grondig worden hervormd. De wet van 4 februari 2018 zorgt voor fundamentele wijzigingen in de algemene werking ...
Lees meer

19.02.2018 - Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer

14.02.2018 - Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer

11.01.2018 - Wettelijke interestvoet voor 2018 blijft 2%

De wettelijke interestvoet voor 2018, die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, blijft onveranderd ten opzichte van 2017. Hij bedraagt 2%. De wettelijke interestvoet is van toepassing: op ...
Lees meer

29.12.2017 - Zelfstandigenstatuut: terugvordering onterecht betaalde pensioenuitkeringen

Een wet van 25 december 2017 verbetert het pensioenstelsel van de zelfstandigen door het aan te passen aan de hervorming van de sociale bijdragen. De wetgever maakt het mogelijk om te vermijden dat ...
Lees meer

07.12.2017 - Remgeld bij tandartsbezoek stijgt

PatiŽnten betalen vanaf 1 januari 2018 meer voor een tandartsbezoek. Dat is zo afgesproken in het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen voor 2017-2018 en wordt nu in de regelgeving ...
Lees meer

07.12.2017 - Herwaardering in uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 worden een paar uitkeringen in de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen geherwaardeerd. ...
Lees meer

01.12.2017 - Ziekenfonds kan gemakkelijker onterecht betaalde uitkeringen terugvorderen bij overlijden

Ziekenfondsen krijgen voortaan de kans om uitkeringen die door een overlijden ten onrechte zijn uitbetaald, gemakkelijker te recupereren. Onterecht betaald . Ziekenfondsen hadden het vaak moeilijk om ...
Lees meer

01.12.2017 - Consumenten beter beschermd bij pakketreizen

Reizigers die een pakketreis boeken zijn vanaf 1 juli 2018 beter beschermd. Ze kunnen hun pakketreis altijd opzeggen, zonder daarvoor een specifieke reden te moeten geven. In ruil daarvoor betalen ze ...
Lees meer

01.12.2017 - Eenvoudiger grievenformulier voor hoger beroep in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, moet voortaan een nieuw 'grievenformulier' gebruiken. Dat is heel wat eenvoudiger dan het vorige. De voorbije maanden zorgde het oude formulier immers voor ...
Lees meer

29.11.2017 - Installateurs bewakingscamera's hebben vergunning nodig

Bedrijven die bewakingscamera's concipiŽren, installeren, onderhouden of herstellen moeten voortaan een speciale vergunning hebben. De minister van Binnenlandse Zaken levert die af. Een nieuw besluit ...
Lees meer

29.11.2017 - Maximale aanhoudingstermijn verdachten voor ŗlle strafbare feiten opgetrokken tot 48 uur

Vanaf 29 november 2017 mogen verdachten tot 48 uur aangehouden blijven zonder tussenkomst van een rechter. Dat is dubbel zo lang als daarvoor. Volgens de wetgever is die extra tijd fundamenteel om ...
Lees meer

13.11.2017 - Niet alle sociale huurders moeten Nederlands kennen

Sinds 1 november moeten alle nieuwe sociale huurders over een basiskennis Nederlands beschikken. Bereid zijn om Nederlands te leren, is niet meer genoeg. De Vlaamse regering had echter voorzien dat ...
Lees meer

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18