Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

30.05.2018 - Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)

Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Lees meer

30.05.2018 - Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)

Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Lees meer

30.05.2018 - Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Lees meer

30.05.2018 - Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)

De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Lees meer

30.05.2018 - Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)

Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Lees meer

30.05.2018 - Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Lees meer

30.05.2018 - Vrederechter bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro (art. 27 en 28 Wet Werklastvermindering Justitie)

De bevoegdheid van de vrederechter wordt uitgebreid: vanaf 1 september 2018 is hij bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro. Tot nu lag de grens op 2.500 euro. Met deze forse verhoging wil de wetgever ...
Lees meer

23.05.2018 - Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming

Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Lees meer

23.05.2018 - Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Lees meer

02.05.2018 - Rechter kan gerechtskosten ook omslaan tussen samenwonenden

In principe verwijst het eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de betaling van de gerechtskosten. Maar de rechter kan ook beslissen om de kosten om te slaan. Dat wil zeggen dat hij de ...
Lees meer

02.05.2018 - In ongelijk gesteld OM betaalt toch rechtsplegingsvergoeding bij tussenkomst in burgerlijke procedures

De overheid moet voortaan toch een rechtsplegingsvergoeding betalen wanneer het openbaar ministerie met een rechtsvordering tussenkomt in burgerlijke procedures en in het ongelijk wordt gesteld. Geen ...
Lees meer

02.05.2018 - Strafrechter kan in ongelijk gestelde burgerlijke partij die alleen koos voor hoger beroep rechtsplegingsvergoeding doen betalen

De strafrechter heeft sinds kort, op basis van artikel 162bis, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid om de beklaagde en de burgerlijkrechtelijke aansprakelijke een ...
Lees meer

30.04.2018 - Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau

Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer

27.04.2018 - Rechtbank van koophandel maakt plaats voor ondernemingsrechtbank (art. 5-12, 252, 253 Wet Ondernemingsrecht)

De rechtbank van koophandel verdwijnt. Zij wordt omgevormd tot ondernemingsrechtbank. Die nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip ...
Lees meer

19.04.2018 - Kantonhervorming benvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen

Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer

19.04.2018 - Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming

Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer

17.04.2018 - Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's

De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer

05.04.2018 - GDPR: Melden van gegevenslekken

De GDPR verplicht verwerkingsverantwoordelijken om een gegevenslek te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en ook, in sommige gevallen, aan de betrokkenen van wie er gegevens geraakt ...
Lees meer

04.04.2018 - Hervorming gerechtelijke kantons deels van start op 1 mei 2018

De wetgever heeft eind vorig jaar de gerechtelijke kantons hertekend. Die hervorming treedt gefaseerd in werking. Op 1 mei 2018 gaan de eerste veranderingen van start. Hervorming. Het aantal ...
Lees meer

15.03.2018 - FOD bevestigt verhoging 'forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden'

Sommige arbeidsongeschikte werknemers die door hun lichamelijke toestand of geestestoestand de gewone handelingen van het dagelijks leven niet alleen kunnen verrichten, kunnen een 'forfaitaire ...
Lees meer

15.03.2018 - Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding maar eigenlijk niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de ...
Lees meer

15.03.2018 - Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert (art. 3 en 17 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmeren (bv. door een wegblokkade op te stellen). Niet ...
Lees meer

15.03.2018 - Strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs (7, 8 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

De Verzamelwet Verkeersveiligheid introduceert strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs. Met bijzondere aandacht voor de hardere aanpak van recidivisten. De nieuwe strafmaten ...
Lees meer

15.03.2018 - Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt (art. 11 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het 'rijden zonder verzekering' behoort voortaan tot de zwaarste verkeersovertredingen die volgens het principe van de 'gekruiste recidive' worden bestraft. Dit betekent dat er bij iedere nieuwe ...
Lees meer

15.03.2018 - Alcoholslot verplicht vanaf 1,8 promille (art. 10, 12, 13 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Vanaf 1 juli 2018 zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, ...
Lees meer

02.03.2018 - Bijdrageregeling voor zelfstandigen verder versoepeld

Een wet van 18 februari 2018 bundelt 'diverse bepalingen' in verband met de sociale bijdragen voor zelfstandigen:vier nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen;een ...
Lees meer

26.02.2018 - Hervorming COIV: belangrijke impact op politiediensten

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) zal binnenkort grondig worden hervormd. De wet van 4 februari 2018 zorgt voor fundamentele wijzigingen in de algemene werking ...
Lees meer

19.02.2018 - Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer

14.02.2018 - Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer

11.01.2018 - Wettelijke interestvoet voor 2018 blijft 2%

De wettelijke interestvoet voor 2018, die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, blijft onveranderd ten opzichte van 2017. Hij bedraagt 2%. De wettelijke interestvoet is van toepassing: op ...
Lees meer

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19