Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect én aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren?

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een vergelijkbare aansprakelijkheid, maar ...
Lees meer

31.05.2017 - Kwaliteitscontrole op gerechtsdeskundigen en vertalers

Gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken worden voortaan aan een grondige kwaliteitscontrole onderworpen voor ze worden opgenomen in het nationaal register. De nieuwe ...
Lees meer

30.05.2017 - Nieuwe lijst met ecocheque-producten vanaf 1 juni

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quinquies gesloten. Die cao moet het stelsel van de ecocheques verbeteren en vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst van de producten ...
Lees meer

23.05.2017 - België implementeert Europees onderzoeksbevel in strafzaken

Europa wil de rechterlijke samenwerking op het gebied van bewijsvergaring in strafzaken verbeteren. Onder meer door de regelgeving en samenwerkingsprincipes te harmoniseren en te vervangen door één ...
Lees meer

28.04.2017 - Wetgever legt basis voor hervorming financiering sociale zekerheid

De wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid herbekijkt de financiering van de sociale zekerheid en van de geneeskundige verzorging. Dat is een gevolg van ...
Lees meer

28.04.2017 - Wachttijd bij uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid verdubbeld

De wachttijd die vereist is voor de opening van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt verdubbeld van 6 maanden naar 12 maanden. En het aantal dagen dat in die periode moet worden ...
Lees meer

28.04.2017 - Diverse bepalingen in strijd tegen domiciliefraude

De federale regering bindt opnieuw de strijd aan tegen domiciliefraude. Dit keer met een omvangrijk besluit diverse bepalingen. Daarin de ligt de focus op meer diepgaande woonstcontroles, een modern ...
Lees meer

27.04.2017 - Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 moet iedereen die door een strafgerecht wordt veroordeeld 20 euro betalen aan het 'Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. ...
Lees meer

27.04.2017 - Tarieven voor onmiddellijke inning verkeersovertredingen 5 procent hoger vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan met 5%. Zo verhoogt de onmiddellijke inning voor ...
Lees meer

27.04.2017 - Nieuwe tabellen onmiddellijke inning beschikbaar voor snelheidsovertredingen vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inningen en consignaties in België met 5%. Daardoor stijgen ook de tarieven voor onmiddellijke inning bij snelheidsovertredingen. Om het werk ...
Lees meer

26.04.2017 - Witte ziekenwagens voor niet-dringende hulpverlening

De federale overheid en de deelstaten hebben samen een protocolakkoord afgesloten over het patiëntenvervoer. Er is afgesproken dat ziekenwagens twee kleuren kunnen hebben: geel of wit. Geel voor ...
Lees meer

25.04.2017 - Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot ...
Lees meer

05.04.2017 - Meer rechten voor pleegzorgers

Pleegzorgers krijgen een eigen statuut, met rechten en plichten. Over de dagdagelijkse dingen kunnen ze helemaal zelf beslissen, fundamentele beslissingen worden door de ouders genomen. Maar die ...
Lees meer

31.03.2017 - Vóór 1 januari 2020 moet elke woning rookmelders hebben

Ten laatste op 1 januari 2020 moet élke woning in het Vlaamse Gewest uitgerust zijn met één of meer rookmelders of een ander branddetectiesysteem. De overheid voert die algemene verplichting in de ...
Lees meer

31.03.2017 - Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand krijgt basis

Wie door een strafgerecht wordt veroordeeld, zal binnenkort 20 euro moeten betalen aan het 'Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. Extra ...
Lees meer

29.03.2017 - Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2017 in het Staatsblad

Het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2017. De nieuwe PB-aangifte telt 75 codes meer dan ...
Lees meer

24.03.2017 - Vereniging van mede-eigenaars moet syndicus inschrijven in KBO

Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd. ...
Lees meer

22.03.2017 - Adoptie kind voormalige partner mogelijk

Voortaan heeft een kandidaat-adoptant het recht om het kind van een voormalige partner te adopteren. Onder strikte voorwaarden evenwel. En de rechter kan de weigering van de vader of de moeder van ...
Lees meer

22.03.2017 - Prenatale erkenning kan gedurende ganse zwangerschap

Een niet-gehuwde ouder kan op elk moment van de zwangerschap een verwekt kind erkennen. Dus ook vanaf het prille begin van de zwangerschap. Enige voorwaarde is dat de zwangerschap moet bevestigd zijn ...
Lees meer

22.03.2017 - Dichte familie meer betrokken bij opname geesteszieke

De directe omgeving van een geesteszieke wordt meer betrokken bij een verplichte opname in een psychiatrische instelling of een verplichte verpleging in een gezin. De rechter moet de directe omgeving ...
Lees meer

06.03.2017 - Dossierkosten bij woonleningen aan banden

Om misbruiken te vermijden zijn er vanaf 1 april 2017 maximumbedragen voor de dossierkosten bij woonleningen. Banken mogen daar niet over gaan. Bovendien wordt ook resoluut gekozen voor forfaitaire ...
Lees meer

24.02.2017 - Vrachtwagens ook in Vlaanderen nog maar 1 keer per jaar naar keuring

Vanaf 1 maart 2017 moeten Vlaamse vrachtwagens nog maar 1 keer per jaar gekeurd worden. Net zoals in Brussel. Nu is dat is nog (minstens) 2 keer per jaar. En daarmee ligt Vlaanderen ver boven het ...
Lees meer

24.02.2017 - Rolrechten mogen niet afhangen van waarde vordering

Het Grondwettelijk Hof vindt niet dat de rolrechten mogen gebaseerd worden op de waarde van de vordering. Het vernietigt die regeling. Maar ze mag voorlopig wel nog toegepast worden tot er nieuwe ...
Lees meer

22.02.2017 - Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2017)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. ...
Lees meer

10.02.2017 - Ziekenfonds beslist zelf over hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid

Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt en moeilijkheden ondervindt om de gewone dagelijkse handelingen uit te voeren, kan een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Voortaan ligt de ...
Lees meer

31.01.2017 - Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2016)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Een ...
Lees meer

11.01.2017 - Ordes van advocaten richten 'Centraal Register Solvabiliteit' in

Via de 'wet van 1 december 2016' wordt er een 'Centraal Register Solvabiliteit' ingericht. Dit register is de geïnformatiseerde gegevensbank, waar het faillissementsdossier wordt opgeslagen en ...
Lees meer

11.01.2017 - Regularisatieperiode voor inschrijving bromfietsen en lichte vierwielers verlengd tot eind 2017

Tegen 11 december 2017 moeten àlle bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven zijn én een nummerplaat dragen. De regularisatieperiode wordt daarmee met één jaar verlengd. Er blijken op dit moment ...
Lees meer

10.01.2017 - Statuut 'student-zelfstandige' verder uitgewerkt

Sinds begin dit jaar is een sociaal en fiscaal statuut van kracht voor de 'student-ondernemer'. Dat zijn jongeren tot 25 jaar die een zelfstandige activiteit combineren met studies die hun ...
Lees meer

03.01.2017 - Startdatum aangiftetermijn onbeheerde nalatenschap verduidelijkt (art. 47 DB Fiscaal

Van elke nalatenschap moet er aangifte gedaan worden. Ook van een onbeheerde nalatenschap. Het Vlaams parlement verduidelijkt wanneer de aangiftetermijn bij een dergelijke nalatenschap begint te ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18