Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

29.03.2017 - Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2017 in het Staatsblad

Het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2017. De nieuwe PB-aangifte telt 75 codes meer dan ...
Lees meer

24.03.2017 - Vereniging van mede-eigenaars moet syndicus inschrijven in KBO

Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd. ...
Lees meer

22.03.2017 - Adoptie kind voormalige partner mogelijk

Voortaan heeft een kandidaat-adoptant het recht om het kind van een voormalige partner te adopteren. Onder strikte voorwaarden evenwel. En de rechter kan de weigering van de vader of de moeder van ...
Lees meer

22.03.2017 - Prenatale erkenning kan gedurende ganse zwangerschap

Een niet-gehuwde ouder kan op elk moment van de zwangerschap een verwekt kind erkennen. Dus ook vanaf het prille begin van de zwangerschap. Enige voorwaarde is dat de zwangerschap moet bevestigd zijn ...
Lees meer

22.03.2017 - Dichte familie meer betrokken bij opname geesteszieke

De directe omgeving van een geesteszieke wordt meer betrokken bij een verplichte opname in een psychiatrische instelling of een verplichte verpleging in een gezin. De rechter moet de directe omgeving ...
Lees meer

06.03.2017 - Dossierkosten bij woonleningen aan banden

Om misbruiken te vermijden zijn er vanaf 1 april 2017 maximumbedragen voor de dossierkosten bij woonleningen. Banken mogen daar niet over gaan. Bovendien wordt ook resoluut gekozen voor forfaitaire ...
Lees meer

24.02.2017 - Vrachtwagens ook in Vlaanderen nog maar 1 keer per jaar naar keuring

Vanaf 1 maart 2017 moeten Vlaamse vrachtwagens nog maar 1 keer per jaar gekeurd worden. Net zoals in Brussel. Nu is dat is nog (minstens) 2 keer per jaar. En daarmee ligt Vlaanderen ver boven het ...
Lees meer

24.02.2017 - Rolrechten mogen niet afhangen van waarde vordering

Het Grondwettelijk Hof vindt niet dat de rolrechten mogen gebaseerd worden op de waarde van de vordering. Het vernietigt die regeling. Maar ze mag voorlopig wel nog toegepast worden tot er nieuwe ...
Lees meer

22.02.2017 - Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2017)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. ...
Lees meer

10.02.2017 - Ziekenfonds beslist zelf over hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid

Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt en moeilijkheden ondervindt om de gewone dagelijkse handelingen uit te voeren, kan een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Voortaan ligt de ...
Lees meer

31.01.2017 - Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2016)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Een ...
Lees meer

11.01.2017 - Ordes van advocaten richten 'Centraal Register Solvabiliteit' in

Via de 'wet van 1 december 2016' wordt er een 'Centraal Register Solvabiliteit' ingericht. Dit register is de geïnformatiseerde gegevensbank, waar het faillissementsdossier wordt opgeslagen en ...
Lees meer

11.01.2017 - Regularisatieperiode voor inschrijving bromfietsen en lichte vierwielers verlengd tot eind 2017

Tegen 11 december 2017 moeten àlle bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven zijn én een nummerplaat dragen. De regularisatieperiode wordt daarmee met één jaar verlengd. Er blijken op dit moment ...
Lees meer

10.01.2017 - Statuut 'student-zelfstandige' verder uitgewerkt

Sinds begin dit jaar is een sociaal en fiscaal statuut van kracht voor de 'student-ondernemer'. Dat zijn jongeren tot 25 jaar die een zelfstandige activiteit combineren met studies die hun ...
Lees meer

03.01.2017 - Startdatum aangiftetermijn onbeheerde nalatenschap verduidelijkt (art. 47 DB Fiscaal

Van elke nalatenschap moet er aangifte gedaan worden. Ook van een onbeheerde nalatenschap. Het Vlaams parlement verduidelijkt wanneer de aangiftetermijn bij een dergelijke nalatenschap begint te ...
Lees meer

30.12.2016 - Sociaal en fiscaal statuut voor 'student-zelfstandige'

De wetgever heeft een sociaal en fiscaal statuut uitgewerkt voor de 'student-ondernemer'. Dat zijn jongeren tot (in principe) 25 jaar die een zelfstandige activiteit combineren met studies die hun ...
Lees meer

30.12.2016 - Eenvoudiger tariefsysteem voor vertalers en tolken in strafzaken

Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuw, eenvoudiger tariefsysteem voor vertalers en tolken in strafzaken. Vertalers worden voortaan betaald per regel of per woord in plaats van per vertaalde pagina. ...
Lees meer

30.12.2016 - Veroordelingen van bedrijven via KBO-nummer systematisch in Centraal Strafregister (art. 18 - 30 Potpourri IV)

Veroordelingen die bedrijven hebben opgelopen, worden in het Centraal Strafregister voortaan systematisch gekoppeld aan het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat maakt het voor ...
Lees meer

30.12.2016 - Dagen 'onterecht' in voorlopige hechtenis afgetrokken van detentiedagen andere veroordelingen (art. 31 en 105 Potpourri IV)

De dagen dat iemand 'onterecht' in voorlopige hechtenis heeft gezeten omdat die naderhand werd vrijgesproken of buitenvervolging gesteld, mogen voortaan worden 'afgetrokken' van nog openstaande ...
Lees meer

30.12.2016 - Dubbele naam bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Voortaan krijgt een kind de dubbele naam wanneer de ouders het niet eens raken over de naam of geen keuze maken. Tot nu kreeg het kind in een dergelijk geval automatisch de naam van de vader. Maar ...
Lees meer

30.12.2016 - Contactverbod met minderjarigen bij vrijheid onder voorwaarden altijd in Centraal Strafregister (art. 106 Potpourri IV)

Een contactverbod met minderjarigen dat door de onderzoeksrechter wordt opgelegd in het kader van een invrijheidstelling onder voorwaarden, moet altijd vermeld worden in het Centraal Strafregister. ...
Lees meer

30.12.2016 - Partij staat zelf in voor foutief veroorzaakte nutteloze gerechtskosten (art. 81 Potpourri IV)

De rechter moet de nutteloos gemaakte gerechtskosten voortaan laten betalen door de partij die ze foutief gemaakt heeft. Ook als die de zaak gewonnen heeft. Hij mag ze niet - zoals de andere kosten - ...
Lees meer

30.12.2016 - Tegenstrijdigheid van belangen nieuwe wrakingsgrond (art. 79 Potpourri IV)

Iedere magistraat kan om een aantal limitatief opgesomde redenen gewraakt worden. De wetgever vult de lijst met wrakingsgronden nu aan. Voortaan is 'tegenstrijdigheid van belangen' een uitdrukkelijke ...
Lees meer

30.12.2016 - Gerechtsdeskundige heeft meldingsplicht bij mogelijk belangenconflict (art. 80 Potpourri IV)

De gerechtsdeskundige moet voortaan de feiten en omstandigheden melden waardoor zou kunnen getwijfeld worden aan zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid. Hij moet dat doen binnen acht dagen na de ...
Lees meer

29.12.2016 - Douane kan voertuig van àlle wanbetalers in beslag nemen (art. 51-58 PW 2017)

Vanaf 1 januari 2017 kan de douane àlle wanbetalers aan de kant zetten. Niet meer alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting of bestuurders van voertuigen die niet gekeurd ...
Lees meer

29.12.2016 - Verlaagd btw-tarief op sociale huisvesting uitgebreid tot privésector (art. 120-121 PW 2017)

Sinds 1 januari 2017 kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (particulieren, vastgoedontwikkelaars en elke andere privaatrechtelijke persoon) die een woning of woningcomplex koopt, bouwt, ...
Lees meer

29.12.2016 - Strafboetes pak duurder door verhoging opdecimes (art. 59-60 PW 2017)

Op 1 januari 2017 stijgen de opdecimes voor strafrechtelijke geldboeten van 50 naar 70. Dit betekent dat de boetes uit het Strafwetboek en de bijzondere wetten en reglementen niet meer met factor 6 ...
Lees meer

29.12.2016 - Verkeersboete 35% duurder voor wanbetalers (art. 45-50 PW 2017)

Wie halsstarrig weigert zijn verkeersboete te betalen, krijgt vanaf 1 juli 2017 een bevel tot betalen in de bus dat het te betalen bedrag met 35% optrekt. Bovendien zijn de verkeerszondaars in de ...
Lees meer

23.12.2016 - Veroordeeld tot alcoholslot? Vanaf 2017 code 69 op rijbewijs

Chauffeurs die veroordeeld zijn tot rijden met een alcoholslot, krijgen vanaf 1 januari 2017 'code 69' op hun rijbewijs. Dat gebeurt op vraag van Europa. De Europese Commissie wil immers dat rechters ...
Lees meer

20.12.2016 - Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari online geregistreerd worden

Vanaf 1 januari 2017 kunnen onderhandse huurcontracten met hun bijlagen 'op gedematerialiseerde wijze' geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën, staat er in een koninklijk ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19