Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

31.08.2021 - Federale wetgever sluit achterpoortjes om maximale betalingstermijn te rekken bij b2b-facturen

De toepasselijke betalingstermijn van facturen bij transacties tussen ondernemingen onderling gaat vanaf 1 februari 2022 verplicht in vanaf de factuurdatum. Onderlinge overeenkomsten om de ...
Lees meer

20.08.2021 - Mantelzorgverlof uitgebreid tot 3 maanden

Vanaf 1 september 2021 kunnen mantelzorgers 3 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen per zorgbehoevende persoon. Nu is dat verlofrecht nog beperkt tot één maand volledige onderbreking van de ...
Lees meer

10.08.2021 - Nieuwe gedragscode voor notarissen rond de bescherming van persoonsgegevens

Notarissen verwerken dagelijks verschillende soorten persoonsgegevens: familiale gegevens, financiële, fiscale, ? Bij die verwerking moet de notaris kunnen garanderen dat de persoonsgegevens ...
Lees meer

03.08.2021 - Ministerieel besluit verduidelijkt naar welk inkomen sociale verhuurkantoren moeten kijken

Bij de toewijzing van een sociale woning aan een kandidaat-huurder moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (SVK's) strikte toewijzingsprocedures volgen. Eén van de ...
Lees meer

22.07.2021 - Belemmerde spoorwegovergang oprijden voortaan zwaarder bestraft

Vanaf 1 augustus 2021 vormt 'het oprijden van een spoorwegovergang wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat men waarschijnlijk op de overweg zal moeten stoppen' een overtreding van tweede graad. ...
Lees meer

16.07.2021 - Procedure voor strafuitvoeringsrechtbank voor kortgestraften geconcretiseerd

De wet van 5 mei 2019 maakte de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) ook bevoegd voor de uitvoering van de korte vrijheidsstraffen. Dat zijn de straffen waarvan het uitvoerend gedeelte 3 jaar of ...
Lees meer

15.07.2021 - Vennootschap oprichten kan vanaf 1 augustus digitaal

Vanaf 1 augustus 2021 wordt het mogelijk om een vennootschap volledig digitaal op te richten. Fysiek naar de notaris stappen om een handtekening te zetten op de authentieke akte moet dan niet meer. ...
Lees meer

08.07.2021 - Wijzigingen berekening van het proportioneel pensioen voor werknemers en zelfstandigen

De federale wetgever sleutelt aan het proportioneel pensioen. Voor werknemers zijn er vier opeenvolgende verhogingen van het loonplafond voorzien. Voor zelfstandigen worden twee wijzigingen ...
Lees meer

22.06.2021 - Hoorrecht voor minderjarigen uitgebreid in Vlaams jeugddelinquentierecht

Binnen het jeugddelinquentierecht bestaat voortaan een hoorrecht bij elke herzieningsprocedure voor de jeugdrechter of de jeugdrechtbank. Dat was tot nu toe enkel bepaald bij de procedure tot ...
Lees meer

15.06.2021 - Digitaal COVID-certificaat: 2 gepubliceerde Europese verordeningen

De 2 EU-verordeningen betreffende de digitale COVID-certificaten werden gepubliceerd en zijn van toepassing van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. De EU-verordening 2021/953 voorziet een algemeen ...
Lees meer

09.06.2021 - Band tussen broers en zussen verankerd in 'oud' Burgerlijk Wetboek

Het 'oud' Burgerlijk Wetboek geeft minderjarige broers en zussen voortaan uitdrukkelijk het recht om samen te blijven, ook na een scheiding van de ouders of na plaatsing in de jeugdhulp. Alleen in ...
Lees meer

27.05.2021 - Vlaamse regering zet volgende stap naar gebruik van eBox voor digitale verzending van aanslagbiljetten door Vlabel

Nu al kunnen belastingplichtigen hun aanslagbiljetten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) digitaal ontvangen via het systeem van internetbankieren en de applicatie 'Zoomit'. Maar Vlabel wil de ...
Lees meer

05.05.2021 - Covid-19: NAR-cao nr. 149 over telewerk omwille van corona algemeen verbindend verklaard

Op 26 januari 2021 werd in de Nationale Arbeidsraad 'collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149' gesloten betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. De tekst is bij KB van ...
Lees meer

24.02.2021 - België bereidt zich voor op de oprichting van het Europees openbaar ministerie

Niet minder dan 22 EU-landen zijn het eens geworden over de oprichting van een "Europees openbaar ministerie" voor de bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit ten nadele van de ...
Lees meer

23.02.2021 - Minderjarigen krijgen minder vlot toegang tot lachgas

Metalen patronen die gebruikt worden in spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik (die dienen voor het bereiden van slagroom, mousse of zelfs frisdranken) bevatten distikstofmonoxide, ook bekend ...
Lees meer

22.02.2021 - FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen op 1 januari 2021

Begin dit jaar zijn verschillende sociale uitkeringen opgetrokken. Het gaat om aanpassingen buiten index. De FOD Sociale zekerheid heeft de nieuwe bedragen bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad ...
Lees meer

19.02.2021 - Alleen nog elektronische identiteitskaarten mét vingerafdrukken voor Belgen

Lokale besturen mogen voortaan alleen nog elektronische identiteitskaarten mét vingerafdrukken uitreiken aan Belgen die in ons land hun hoofdverblijfsplaats hebben. Minister van Binnenlandse Zaken, ...
Lees meer

19.02.2021 - Opknapbeurt voor vier fiscale wetboeken en hypotheekwet

De wetgever brengt enkele zuiver technische wijzigingen aan in het 'Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten' (W.Reg.), het 'Wetboek der successierechten' (W.Succ.), het 'Wetboek ...
Lees meer

19.02.2021 - Instellingen sociale zekerheid krijgen toegang tot detentiegegevens in Sidis Suite

Om te vermijden dat onterecht ontvangen uitkeringen moeten teruggevorderd worden bij gedetineerden, krijgen instellingen van de sociale zekerheid voortaan toegang tot detentiegegevens. Die gegevens ...
Lees meer

15.02.2021 - Geen langdurige gesloten begeleiding meer mogelijk voor jeugddelinquenten onder de 16 jaar

Het Grondwettelijk Hof vernietigt 2 bepalingen van het Vlaams Decreet Jeugddelinqentie van 15 februari 2019. Het is voortaan niet meer mogelijk om in uitzonderlijke omstandigheden een langdurige ...
Lees meer

12.02.2021 - Verzoekschriften en processtukken niet meer aangetekend naar Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) start een digitaal loket op, waar alle documenten in het kader van een rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), het ...
Lees meer

11.02.2021 - Rechterlijke beslissingen over collectief herstel niet meer integraal in Belgisch Staatsblad (Verzamelwet Economie, art. 14-17)

Rechterlijke beslissingen over een verzoek tot herstel van collectieve schade hoeven niet meer integraal gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Een integrale publicatie op de website van ...
Lees meer

10.02.2021 - FOD Financiën: in 2025 zal alle communicatie elektronisch gebeuren

De wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiën, de burgers, rechtspersonen en derden bepaalt de wijze waarop de informatie vanaf 1 januari 2025 ...
Lees meer

08.02.2021 - Vlaanderen maakt procedures voor buitenlandse werknemers flexibeler

Om de economische migratie te bevorderen wil de Vlaamse overheid een beleid voeren dat toptalent aantrekt en flexibiliteit uitstraalt. Tijd om het besluit van 2018 rond de tewerkstelling van ...
Lees meer

29.01.2021 - Cao nr. 149 regelt telewerk in ondernemingen zonder sociaal akkoord

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben op 26 januari een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten over de modaliteiten van het telewerken in situaties waarin telewerk wordt opgelegd ...
Lees meer

28.01.2021 - Vlaamse Regering wijzigt terugbetalingsregeling dienstencheques

De Vlaamse Regering wijzigt via haar besluit van 18 december 2020 de regeling voor de terugbetaling van dienstencheques. Via datzelfde besluit past ze ook het aantal vertegenwoordigers van ...
Lees meer

19.01.2021 - Tijdskrediet: Raad van State vernietigt terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 van het harmonisatie-KB

Een koninklijk besluit van 20 december 2016 harmoniseert de definities van bepaalde begrippen die worden gebruikt in het pensioenstelsel voor werknemers en stemt ze af op de wijzigingen in de ...
Lees meer

05.01.2021 - Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen in 2021?

Gepensioneerden die niet in aanmerking komen voor het 'onbeperkt bijverdienen', moeten hun jaarlijkse beroepsinkomsten beperken willen ze geen pensioen verliezen. Die plafonds worden jaarlijks ...
Lees meer

31.12.2020 - Gewaarborgd minimumpensioen werknemers van 2021 tot en met 2024 jaarlijks opgetrokken

Vanaf 1 januari 2021 zal het gewaarborgd minimumpensioen (op basis van een volledige en onvolledige loopbaan) voor werknemers jaarlijks met 2,65% stijgen. En dat gedurende 4 jaar. Bedoeling is dat ...
Lees meer

29.12.2020 - Leefloon stijgt op 1 januari 2021, 2022, 2023 én 2024

Vanaf 1 januari 2021 zal het leefloon jaarlijks met 2,6875% stijgen. En dat gedurende 4 jaar. De federale regering geeft hiermee uitvoering aan haar engagement uit het regeerakkoord om de laagste ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19